Treci la conținut Treci la subsol

19 iunie

19 iunie, 2023

 

Luni, 19 iunie 2023 – Deuteronom 16:1-17 – Cele trei sărbători anuale

 

Paștele, Sărbătoarea Săptămânilor și Sărbătoarea Corturilor erau cele mai mari trei sărbători evreiești la care trebuia să participe fiecare bărbat, dacă era posibil însoțit de familia lui (v. 11, 14).

 

Cuvântul ,,Paștele” (pesah) înseamnă ,,a trece peste”. Sărbătoarea comemora noaptea în care Domnul ,,a trecut peste” casele evreilor stropite cu sânge, protejând nou-născuții lor, însă omorând nou-născuții egiptenilor. Paștele era sărbătorit în ziua a paisprezecea din luna spicelor (martie-aprilie). În fiecare an se sărbătorea încă o dată Paștele, cu o lună mai târziu pentru cei care nu puteau din motive obiective să participe la sărbătoarea din luna spicelor (Numeri 9:6-12).

 

Paștele era urmat de Sărbătoarea Azimilor care ținea șapte zile. A mânca azimi însemna a comemora graba în care evreii au ieșit din Egipt. Această sărbătoare îi ajuta să-și aducă aminte că au fost robi în țara Egiptului, însă Dumnezeu i-a eliberat.

 

Sărbătoarea Săptămânilor celebra cele șapte săptămâni de când a început secerișul (martie-aprilie). Mai era numită ,,sărbătoarea secerișului” sau ,,ziua celor dintâi roade”. Mai târziu a fost numită Cincizecimea (Pentecost) – ,,cincizeci de zile” (Levitic 23:16). Această sărbătoare trebuia să fie un timp al părtășiei și bucuriei datorită bunătății lui Dumnezeu. Sărbătoarea Cincizecimii pune în evidență coborârea Duhului Sfânt pentru a fi cu oamenii credincioși.

 

Sărbătoarea Corturilor era numită așa fiindcă după recolta de toamnă evreii trebuiau să locuiască o săptămână în corturi (Levitic 23:42) și să se bucure pentru bunătatea lui Dumnezeu. Această sărbătoare a devenit cea mai importantă dintre cele trei.

 

Este timpul să ne rugăm, mulțumind lui Dumnezeu pentru eliberarea din păcat. Apoi vom continua rugăciunea cerând Domnului puterea de a ne manifesta recunoștința, mulțumirea și bucuria eliberării din Egipt.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Monday, June 19, 2023: Deuteronomy 16:1-17 – The Three Annual Festivals

 

Passover, the Feast of Weeks, and the Feast of Tabernacles were the three major Jewish festivals that every man was required to attend, and if possible, accompanied by his family (v. 11, 14).

 

The word “Passover” (pesah) means “to pass over.” The feast commemorated the night when the Lord “passed over” the Jewish homes that were sprinkled with blood, protecting their newborns, but killing the Egyptian newborns. Passover was celebrated on the fourteenth day of the month of Aviv (March-April). Every year, Passover was celebrated again, one month later, for those who could not attend the festival in the month of Aviv for valid reasons (Numbers 9:6-12).

 

Passover was followed by the Festival of Weeks which lasted seven days. Eating unleavened bread meant commemorating the haste with which the Jews left Egypt. This festival helped them remember that they had been slaves in Egypt, but God had freed them.

 

The Festival of Weeks celebrated the seven weeks since the beginning of the harvest (March-April). It was also called the “festival of harvest” or the “day of the first fruits.” Later it was called Pentecost – “fifty days” (Leviticus 23:16). This festival had to be a time of fellowship and joy due to God's goodness. Pentecost highlights the descent of the Holy Spirit to be with believers.

 

The Festival of Tabernacles was so named because, after the autumn harvest, the Jews had to live in tents for a week (Leviticus 23:42) and rejoice in God's goodness. This festival became the most important of the three.

 

It is time to pray, thanking God for our freedom from sin. Then we will continue the prayer asking the Lord for the strength to express the gratitude, thankfulness, and joy of the liberation from Egypt.