Treci la conținut Treci la subsol

19 decembrie

19 decembrie, 2023

Marți, 19 decembrie 2023, 1 Cronici 12:1-40 – Războinicii lui David

 

David a fost un mare strateg militar și un inspirat cântăreț, de la care ne-a rămas o parte din cea mai aleasă moștenire devoțională. Faima lui de cântăreț iscusit a ajuns până la curtea împăratului Saul, unde a fost chemat să intre în anturajul familiei regale.

 

Cei mai mulți dintre vitejii lui David erau din seminția lui Iuda. Totuși, când se afla la Țiclag în exilul impus de Saul (1 Samuel 27:1-7), lui David i s-au alăturat și oameni din celelalte seminții și chiar din Beniamin, seminția regelui Saul (v. 3-7). Apoi, i s-a alăturat un grup de gadiți care erau experimentați în arta războiului (v. 8-15). Mai mulți războinici din Manase au venit alături de el în lupta împotriva amaleciților (1 Samuel 30).

 

David a fost înconjurat de cei de cei 300.000 de soldați, adunați din multe seminții: Simeon, Levi, Beniamin, Manase, Isahar, Zabulon, Neftali, Dan, Așer, Ruben, Gad… (v. 27-37). Acest sprijin larg de care s-a bucurat David validează chemarea lui Dumnezeu, dar și caracterul lui David.

 

În afară de armata condusă de generalul Ioab, rudenia sa, David a avut o gardă personală formată în general din luptători filisteni, a căror loialitate față de David nu s-a clătinat niciodată.

 

În încheiere, remarcăm faptul că atunci când Dumnezeu cheamă un om pentru o anumită lucrare, El îi pregătește și resursele neceare. Acesta este motivul pentru care vom mulțumi în această dimineață lui Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios. Apoi ne vom ruga Domnului să fim loiali și perseverenți în slujirea la care El n-a chemat. Aceasta este partea noastră!

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Tuesday, December 19, 2023: 1 Chronicles 12:1-40 – David's Warriors

 

David was a great military strategist and an inspired singer, from whom we have inherited some of the finest devotional legacy. His fame as a skilled singer reached the court of King Saul, where he was called to join the royal family's entourage.

 

Most of David's warriors were from the tribe of Judah. However, when he was in Ziklag during the exile imposed by Saul (1 Samuel 27:1-7), David was also joined by men from other tribes and even from Benjamin, the tribe of King Saul (v. 3-7). Then, a group of Gadites, experienced in the art of war, joined him (v. 8-15). Several warriors from Manasseh came to his side in the fight against the Amalekites (1 Samuel 30).

 

David was surrounded by 300,000 soldiers, gathered from many tribes: Simeon, Levi, Benjamin, Manasseh, Issachar, Zebulun, Naphtali, Dan, Asher, Reuben, Gad… (v. 27-37). This broad support that David enjoyed validates God's calling as well as David's character.

 

Apart from the army led by his relative, General Joab, David had a personal guard generally composed of Philistine fighters, whose loyalty to David never wavered.

 

In conclusion, we note that when God calls a man for a certain work, He also prepares the necessary resources. This is the reason why we will thank God this morning. He is a faithful God. Then we will pray to the Lord to be loyal and persevering in the service to which He has called us. This is our part!