Treci la conținut Treci la subsol

19 aprilie

19 aprilie, 2024

Vineri, 19 aprilie 2024: Iov 34:1-37 – Al doilea discurs al lui Iov

 

Pentru că Iov L-a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept, Elihu s-a simțit responsabil să apere dreptatea Celui Preaînalt. Deoarece Iov nu a răspuns la primul discurs al lui Elihu, acesta a continuat cu al doilea discurs.

 

În primele 15 versete, el s-a adresat celor trei vizitatori mai în vârstă, apoi s-a adresat lui Iov (16-17 și 33). Elihu l-a acuzat pe Iov că este asemenea oamenilor nedrepți care spun că omul nu are nici un folos să se închine în fața lui Dumnezeu.

 

Apoi, Elihu a apărat caracterul lui Dumnezeu, spunând: ,,Departe de Dumnezeu nedreptatea… El dă omului după faptele lui… Cel atotputernic un calcă dreptatea” (vers. 10-12). Elihu a continuat să apere dreptatea și imparțialitatea lui Dumnezeu: ,,Vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic…?”  (vers. 17)  

 

Pentru că Elihu este uimit că Iov își permite să-L critice pe Dumnezeu, el îl acuză pe Iov de răzvrătire și nepocăință (vers. 31-37). Elihu s-a simțit responsabil să-l corecteze pe Iov, mustrându-l pentru atitudinea lui răzvrătită, manifestată prin punerea la îndoială a dreptății lui Dumnezeu și prin impunerea ca Dumnezeu să-i răspundă.

 

La rândul său, Elihu a căzut în păcatul celor trei prieteni ai lui Iov, acuzându-l pe Iov cu indignare și mânie. Iov se simțea nevinovat, iar cei trei prieteni și Elihu se simțeau mirați și indignați că Iov își permite să-și susțină nevinovăția în fața Creatorului.

 

Lecția de viață din acest capitol este de mare valoare pentru noi. În primul rând, să nu ne apărăm neprihănirea în fața lui Dumnezeu, pentru că El o cunoaște. Dumnezeu nu are nevoie de dovezile și argumentele noastre, deoarece El cunoaște absolut toate lucrurile, înainte ca acestea să se întâmple. În al doilea rând, să nu acuzăm pe nimeni peste măsură, cu patimă și resentimente, fiindcă adevărul deplin îl cunoaște doar Dumnezeu.

 

Să ne rugăm în această dimineață pentru smerenie și reverență atunci când ne raportăm la Dumnezeu, dar și pentru milă și dragoste frățească atunci când ne raportăm la oameni.

 

Pastor Luigi Mițoi 
Friday, April 19, 2024: Job 34:1-37 – Elihu's Second Speech

 

Since Job had accused God of being unjust, Elihu felt compelled to defend the justice of the Almighty. As Job did not respond to Elihu’s first speech, Elihu continued with his second speech.

 

In the first 15 verses, he addressed the three older visitors, then he turned to Job (verses 16-17 and 33). Elihu accused Job of being like the unjust men who claim that it is of no benefit to worship God.

 

Then, Elihu defended God’s character, saying, “Far be it from God to do evil… He repays a person according to their deeds… The Almighty does not pervert justice” (verses 10-12). Elihu continued to defend the righteousness and impartiality of God: “Will you condemn the just and the Mighty One…?” (verse 17)

 

Because Elihu is astonished that Job dares to criticize God, he accuses Job of rebellion and unrepentance (verses 31-37). Elihu felt responsible to correct Job, reprimanding him for his rebellious attitude, manifested by questioning the justice of God and demanding that God answer him.

In turn, Elihu fell into the sin of Job’s three friends, accusing Job with indignation and anger. Job felt innocent, while the three friends and Elihu were surprised and outraged that Job dared to maintain his innocence before the Creator.

 

The life lesson from this chapter is of great value to us. Firstly, we should not defend our righteousness before God, because He knows it. God does not need our evidence and arguments, since He knows absolutely everything before it happens. Secondly, we should not accuse anyone excessively, with passion and resentment, because the full truth is known only by God.

 

Let us pray this morning for humility and reverence when we relate to God, and for mercy and brotherly love when we relate to people.