Treci la conținut Treci la subsol

18 aprilie

18 aprilie, 2024

Joi, 18 aprilie 2024, Iov 33:1-40 – A doua parte a primului discurs al lui Elihu

 

Tânărul Elihu, în această a doua parte a primului său discurs, îi cere lui Iov să-l asculte pentru că are intenția să-i răspundă la câteva dintre plângerile lui aduse înaintea lui Dumnezeu.

1.      Iov L-a acuzat pe Dumnezeu că nu-i răspunde.

Deși intenția lui Elihu a fost să-l avertizeze pe Iov despre greșeala de a-L critica pe Dumnezeu, el îl abordează cu dragoste și echilibru, fără să-i vorbească cu superioritate. Elihu îi pronunță numele lui Iov de câteva ori și nu îl apasă cu acuzații nedovedite, așa cum au făcut cei trei prieteni ai lui.

 

2.      Iov L-a acuzat pe Dumnezeu că S-a purtat nedrept cu el, deși el a fost nevinovat: ,,Sunt curat, sunt fără păcat, sunt fără prihană, nu este fărădelege în mine” (vers. 9).

3.      Iov L-a acuzat pe Dumnezeu că tace. Elihu îl confruntă pe Iov, spunându-i că este greșit să te cerți cu Dumnezeu pentru că nu dă socoteală omului: ,,Vrei, dar, să te cerți cu El, pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele lui.” (vers. 13)

 

El îi explică lui Iov că Dumnezeu ,,vorbește când într-un fel, când în altul” (vers. 14). Dumnezeu vorbește prin visuri, boli și suferință, avertizându-l pe om și disciplinându-l. Din punctul de vedere al lui Elihu, suferința lui Iov avea un rol protector, nu punitiv.

 

Discursul lui Elihu este într-un dezacord total cu discursurile celorlalți trei prieteni, atât prin conținut, cât și prin atitudine. Elihu îi vorbește lui Iov fără patimă și acuzații, cu echilibru și discernământ.

 

Atitudinea lui față de încercatul Iov este o reală lecție de viață pentru noi.

 

Ne vom ruga lui Dumnezeu să ne îmbrace cu dragoste, milă și bunătate față de toți oamenii din jurul nostru care trec prin încercările vieții. Noi suntem trimiși cu vestea bună, cu mesajul iertării și cu ,,leacul alinător”. Noi, cei care am experimentat iertarea divină, să nu asuprim pe nimeni, fiindcă judecata este doar în mâna lui Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Thursday, April 18, 2024: Job 33:1-40 – The Second Part of Elihu’s First Speech

 

In this second part of his first speech, the young Elihu asks Job to listen to him because he intends to respond to some of the complaints Job has made before God.

1.     Job accused God of not answering him.
Although Elihu's intention was to warn Job about the mistake of criticizing God, he approaches him with love and balance, without speaking down to him. Elihu pronounces Job's name several times and does not burden him with unproven accusations, as the three friends did.

 

2.     Job accused God of treating him unjustly, though he was innocent: “I am clean, I am without sin, I am blameless, there is no wickedness in me” (verse 9).

 

3.     Job accused God of silence. Elihu confronts Job, telling him that it is wrong to argue with God because He does not give an account to man: “Why do you complain to him that he responds to no one’s words?” (verse 13)

 

He explains to Job that God “speaks now one way, now another” (verse 14). God speaks through dreams, illnesses, and suffering, warning and disciplining man. From Elihu's perspective, Job's suffering had a protective, not punitive, role.

 

Elihu's speech is in total disagreement with the other three friends’ speeches, both in content and attitude. Elihu speaks to Job without passion and accusations, with balance and discernment.

 

His attitude towards the tried Job is a real life lesson for us.

 

We will pray to God to clothe us with love, mercy, and kindness towards all the people around us who are going through life's trials. We are sent with the good news, with the message of forgiveness, and with the “soothing cure”. We, who have experienced divine forgiveness, should not oppress anyone, for judgment is only in the hands of God.