Treci la conținut Treci la subsol

18 septembrie

18 septembrie, 2023

Luni, 18 septembrie 2023, 1 Samuel 22:1-23 – Fuga lui David în peștera Adulam și Mitpe

 

David a plecat din Gat spre Adulam, o distanță de aproximativ 20 de km. S-a ascuns într-o peșteră mare împreună cu aproximativ 400 de oameni. În acest grup erau membri ai familiei lui și o mulțime de alți oameni refugiați de diverse motive (vers. 2). Fiind un loc nesigur, David a plecat din Adulam la Mitpe, în țara Moabului, iar apoi a mers în Iuda.

 

Este impresionant să găsim în Scriptură faptul că David, deși era vânat de Saul, se temea pentru familia lui extinsă și încerca să-i protejeze cu orice preț. Sunt copii care-și abandonează părinții, cu sau fără motiv. În adevăr, nu există motive pentru a-ți abandona familia, părinții, tovarășul de viață, copiii… Dumnezeu l-a împuternicit pe bărbat să-și protejeze familia, s-o țină unită și să aibă grijă de ea.

 

Influența contemporană de efeminare a bărbaților este direct proporțională cu cea a masculinizării femeii. Bărbații sunt pe cale să-și piardă autoritatea pentru că întârzie sau refuză să-și asume responsabilitatea. Femeile au început să meargă în sala de forță, iar bărbații în saloane de înfrumusețare. Dacă familia lui David ar fi trăit în generația noastră nu ar fi avut multe șanse de supraviețuire.

 

Dumnezeu l-a creat pe bărbat să fie luptător și conducător, iar pe femeie să fie iubitoare și purtătoare de grijă. Lupta pentru putere, tendința de a amesteca sau schimba rolurile au eliminat în mare măsura diferențele naturale dintre bărbat și femei, drept pentru care nici unul dintre cei doi parteneri nu se simte împlinit de celălalt.

 

Când Saul a aflat de întoarcerea lui David în Iuda, și-a certat oamenii pentru că nu l-au informat despre acțiunile lui David și despre relația de prietenie a acestuia cu fiul său, Ionatan. Doeg edomitul i-a spus lui Saul că preotul Ahimelec din Nob l-a ajutat pe David. În nebunia lui, Saul și-a asumat că preoții din Nob au conspirat împotriva lui și a poruncit să fie uciși toți preoții. Optzeci și cinci de preoți împreună cu familiile și turmele lor au fost omorați din cauza obsesiei pentru putere.

 

Ceea ce este absolut remarcabil este discernământul și integritatea slujitorii săi, care au refuzat să-i omoare pe preoți, nedorind să-și murdărească mâinile cu sânge nevinovat. Slugarnicul Doeg i-a omorât cu sânge rece pe preoți, sperând că această supunere demonică îi va crea avantaje nemaiîntâlnite.

 

Dumnezeu a mișcat inima lui Abiatar, fiul preotului Ahimelec, care s-a lipit de David și a format un grup preoțesc în jurul împăratului. Saul a omorât preoții, Abiatar a restaurat comunitatea preoțească. Este important să remarcăm faptul că David întotdeauna s-a înconjurat cu preoți, timp în care Saul s-a înconjurat cu criminali (edomitul Doeg).

 

Fiind timpul rugăciunii, stăm cu mulțumire în fața Domnului pentru că în încercările prin care a îngăduit să trecem ne-au ajutat să ne maturizăm, să ne dezvoltăm răbdarea și iertarea. Mai mult, să ne rugăm pentru cei care ne fac rău, intenționat sau neintenționat. Este important să conștientizăm faptul că David nu s-a luptat cu Saul; el s-a luptat cu sine pentru a nu reacționa la nebunia lui Saul. Dumnezeu însă S-a luptat cu Saul și sfârșitul acestuia a fost pierzarea.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Monday, September 18,  2023: 1 Samuel 22:1-23 – David's Flight to the Cave of Adullam and Moab

 

David left Gath and headed to Adullam, which was about 20 km away. He took refuge in a large cave with about 400 men. Among this group were members of his family and many others who were fugitives for various reasons (verse 2). David moved from the insecure location of Adullam to Mizpah in the land of Moab and then journeyed on to Judah.

 

It's remarkable to find in Scripture that, even though David was being hunted by Saul, he feared for his extended family and sought to protect them at all costs. There are children who abandon their parents, either with or without reason. In truth, there is no reason to abandon one's family, parents, spouse, or children… God has empowered men to protect their families, keep them united, and care for them.

 

The contemporary influence that emasculates men is directly proportional to the masculinization of women. Men are on the brink of losing their authority because they delay or refuse to take responsibility. Women have begun going to the gym, and men to beauty parlors. If David's family lived in our generation, their chances of survival would have been slim.

 

God created men to be warriors and leaders, and women to be loving and nurturing. The power struggle and the tendency to mix or switch roles have largely erased the natural differences between men and women, and, as a result, neither partner feels fulfilled by the other.

 

When Saul learned of David's return to Judah, he chastised his men for not keeping him informed of David's actions and of David's friendship with his son, Jonathan. Doeg the Edomite told Saul that the priest Ahimelech of Nob had aided David. In his madness, Saul assumed that the priests of Nob conspired against him and thus Saul ordered the execution of all the priests. Eighty-five priests, along with their families and flocks, were killed due to Saul’s obsession with power.

 

What is remarkable is the discernment and integrity of his servants, who refused to murder the priests, unwilling to stain their hands with innocent blood. Doeg, the Edomite, coldly slaughtered the priests, hoping this demonic submission would bring him unprecedented advantages.

 

God moved the heart of Abiathar, the son of the priest Ahimelech. He aligned himself with David, forming a priestly group around the king. While Saul killed the priests, Abiathar restored the priestly community. It's vital to note that David always surrounded himself with priests, while Saul associated with criminals, like Doeg the Edomite.

 

Since it is time for prayer, we stand with gratitude before the Lord. In the trials He allowed us to endure, He has helped us mature, developing our patience and forgiveness. Furthermore, let's pray for those who harm us, either intentionally or unintentionally. It's crucial to realize that David did not battle Saul; he battled himself to avoid reacting to Saul's madness. However, God did contend with Saul, and his end was destruction.