Treci la conținut Treci la subsol

18 octombrie

18 octombrie, 2023

 

Miercuri, 18 octombrie 2023, 2 Samuel 21:1-22 – Cântarea lui David

 

În a doua parte a domniei lui David a fost o foamete de trei ani în Israel. Regele l-a întrebat pe Dumnezeu de ce îngăduie această încercare și răspunsul primit ne sperie prin faptul că înțelegem cât de sfânt este caracterul lui Dumnezeu și cât de exigente sunt principiile Sale.

 

Pedeapsa aceasta a fost administrată de Creator pentru că Saul a încălcat legământul pe care l-a făcut Israel cu Gabaoniții (Iosua 9:15-21). Păcatele administrației anterioare cauzează probleme în prezent. Cetatea Gabaon, actualul Ei-Jib, este situat la circa 10 km nord-vest de Ierusalim, în teritoriul seminției lui Beniamin.

 

Când David i-a întrebat pe conducătorii gabaoniților ce poate să facă el și poporul Israel ca mânia Domnului să înceteze, ei au spus că vor 7 bărbați dintre fiii lui Saul pe care urmau să-i spânzure la Ghibea lui Saul. Aceasta era legea Lex talionis: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață (Exod 21:23-25). A fost un examen greu pentru regele David, deoarece trebuia să se strecoare cu grijă printre două legăminte foarte apropiate:

1)    Legământul cu Ionatan, fiul lui Saul, potrivit căruia David trebuia să-i protejeze urmașii (1 Samuel 20:15-16).

2)    Legământul cu Gabaoniții care îl obligă pe David le dea șapte dintre fiii lui Saul pentru a fi spânzurați.

 

Blestemul încălcării legământului a fost oprit prin moartea celor șapte fii, nepoți ai lui Saul: ,,Cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu” (Deuteronom 21:23). Urmează câteva războaie succesive inițiate de filisteni. Într-una dintre cele patru confruntări, un filistean înarmat cu o suliță de 3.5 kg a fost la un pas să-l ucidă pe David. Abisai l-a salvat în ultimul moment ucigându-l pe filistean. Atunci conducătorii militari au hotărât să nu-i mai permită lui David să vină la război, spunându-i: ,,Să nu mai ieși cu noi la luptă, ca să nu stingi lumina lui Israel” (vers. 17).    

 

Urmează să ne rugăm Domnului mulțumindu-I pentru dreptatea Sa. Șapte oameni au trebuit să moară pentru ca sfințenia Domnului să fie satisfăcută. Continuăm rugăciunea, cerând lui Dumnezeu să ne respectăm cuvântul și legămintele. Gabaoniții nu erau evrei, însă angajamentul făcut trebuia respectat indiferent dacă beneficiarul merita sau nu. Obligația de a ne ține de cuvânt are legătură cu noi și cu Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, October 18, 2023: 2 Samuel 21:1-22 – David's Song

 

During the second part of David's reign, there was a three-year famine in Israel. The king asked God why He allowed this trial, and the answer he received is striking in revealing how holy God's character is and how demanding His principles are.

 

This punishment was administered by the Creator because Saul had broken the covenant that Israel had made with the Gibeonites (Joshua 9:15-21). The sins of the previous administration cause problems in the present. The city of Gibeon, now Ei-Jib, is located about 10 km northwest of Jerusalem, in the territory of the tribe of Benjamin.

 

When David asked the leaders of the Gibeonites what he and the people of Israel could do to appease the Lord's wrath, they said they wanted seven men from the sons of Saul to be hanged at Saul's Gibeah. This was the law of Lex talionis: an eye for an eye, a tooth for a tooth, life for life (Exodus 21:23-25). It was a tough test for King David, as he had to navigate carefully between two very close covenants:

1)    The covenant with Jonathan, Saul's son, whereby David was to protect his descendants (1 Samuel 20:15-16).

2)    The covenant with the Gibeonites which obliged David to give up seven of Saul's sons to be hanged.

 

The curse of breaking the covenant was halted by the death of the seven descendants, grandsons of Saul: “He who is hanged is cursed before God” (Deuteronomy 21:23). Following this, there were several successive wars initiated by the Philistines. In one of the four confrontations, a Philistine armed with a 3.5 kg spear came close to killing David. Abishai saved him at the last moment by killing the Philistine. Then, the military leaders decided that David should no longer be allowed to go to war, telling him: ” Never again will you go out with us to battle, so that the lamp of Israel will not be extinguished” (verse 17).

 

We should pray to the Lord, thanking Him for His justice. Seven men had to die for the Lord's holiness to be satisfied. We will continue our prayer, asking God to help us keep our word and covenants. The Gibeonites were not Jews, but the commitment made had to be respected regardless of whether the beneficiary deserved it or not. The obligation to keep our word is related to both us and God.