Treci la conținut Treci la subsol

17 octombrie

17 octombrie, 2023

Marți, 17 octombrie 2023, 2 Samuel 20:1-26 – Restaurarea autorității regelui David  

 

După ce Barzilai s-a întors acasă, împăratul cu cei din seminția lui Iuda și jumătate din Israel au pornit spre Ghilgal. Pe drum armatele semințiilor lui Israel, simțindu-se neluate în seamă în procesul reinstalării împăratului, la instigarea lui Șeba, l-au abandonat pe David și au plecat la casele lor. Șeba era ,,un om de nimic” (vers. 1). Fiind beniamit, foarte probabil că reprezenta casa lui Saul și își dorea ca regele să fie din seminția lui Beniamin.

 

Ajungând la Ierusalim, regele David a făcut mai multe reforme. Știind că Absalom a necinstit cele 10 țiitoare lăsate pentru paza casei, David nu a mai avut niciodată relații cu ele, dar s-a îngrijit de nevoile lor (Exod 21:10). Ele au trăit restul vieții ca văduve într-o casă sub pază.

 

David știa că cea mai mare prioritate era să-l elimine pe Șeba și mișcarea revoluționară pe care a inițiat-o. Având intenția să verifice loialitatea lui Amasa, David l-a trimis să mobilizeze armata din Iuda într-o perioadă de trei zile. Amasa a fost comandantul armatei lui Absalom în timpul răzvrătirii acestuia (2 Samuel 17:25). David l-a iertat pentru trădare așa cum i-a promis (2 Samuel 19:13) și l-a pus conducător al armatei în locul lui Ioab. Ioab s-a descalificat în fața lui David fiindcă îl ucisese pe Absalom împotriva ordinului său: ,,Pentru dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă blând cu tânărul Absalom” (18:5). Pentru că Amasa nu s-a încadrat în timp, regele l-a numit conducătorul armatei pe Abisai, fratele lui Ioab. Între timp, Ioab, care-l ura pe Amasa fiindcă îi luase poziția de conducător al armatei, l-a tras deoparte și, cu viclenie, l-a ucis cu sabia. Ioab era verișor cu Amasa, mamele lor fiind surori vitrege ale lui David (1 Cronici 2:16-17).

 

Armata lui David era formată din trei grupuri:

1)    mercenarii care se constituiau în garda personală a regelui și erau cheletiții și peletiții;

2)    armata regulată formată din evrei și mercenari – ei compuneau armata de profesioniști;

3)    al treilea grup era format din bărbații care erau chemați la luptă în momente de criză. Acesta era grupul pe care trebuia să-l mobilizeze Amasa.

 

Chiar dacă Abisai fusese delegat să mobilizeze armata și să-l elimine pe Șeba, Ioab a preluat conducerea și l-au căutat pe Șeba. L-au găsit în cetatea Abet-Mec-Maaca pe care au asediat-o. Pentru a scăpa de asediu, locuitorii cetății l-au ucis pe Șeba.

  

Conducătorul armatei lui Israel era Ioab. Conducătorul Cheretiților și Peletiților, trupele speciale ale lui David, era Benaia. După moartea lui David, Benaia a devenit conducătorul armatei lui Solomon (1 Regi 4:6; 5:14). Adoram era responsabil cu darurile, iar Iosafat era secretar. Seia era conducătorul departamentului administrativ și Ira era slujbaș de stat. Tadc și Abitar erau preoți.

 

Timpul convențional pentru rugăciune a sosit.

 

Vom începe rugăciunea mulțumindu-I Domnului pentru oameni ca Barzilai. Barzilai a fost un om bogat care, alături de alți oameni cu dare de mână ca și el, și-au folosit resursele pentru a se îngriji de nevoile lui David și ale armatei sale în timpul în care au fost cantonați la Manahaim (2 Samuel 17:27-29). Astfel de oameni sunt în fiecare biserică, și Dumnezeu folosește din resursele lor pentru împlinirea intereselor Împărăției Sale.

 

Vom continua rugăciunea cerând Domnului să fim oameni loiali și pașnici. Lipsa de loialitate a lui Amasa i-a atras moartea. L-a trădat pe David pentru Absalom, pentru a ajunge conducătorul armatei. Oportunismul, viclenia și absența loialității compun caracterul unui om în care nu poți avea niciodată încredere.

 

De asemenea, atitudinea nestăpânită și violentă a lui Ioab l-a făcut un om sângeros. Deși avea o funcție înaltă se comporta ca un haiduc. El l-a omorât cu sânge rece pe Absalom, deși regele l-a implorat să aibă milă de fiul său. Când Amasa i-a luat locul, devenind conducătorul armatei în locul lui, Ioab l-a ucis fără să clipească. Dacă vrem să cunoaștem caracterul unui om va fi suficient să folosim două metode:

1)    să privim la felul în care se comportă (cu oamenii obișnuiți) atunci când primește putere/autoritate;

2)    să privim la felul în care își gestionează mânia, la felul în care se comportă atunci când se enervează.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Tuesday, October 17, 2023: 2 Samuel 20:1-26 – Restoration of King David's Authority

 

After Barzilai returned home, the king, along with those from the tribe of Judah and half of Israel, set out for Ghilgal. On the way, the armies of the tribes of Israel, feeling overlooked in the reinstatement process of the king and incited by Sheba, abandoned David and returned to their homes. Sheba was “a worthless man” (verse 1). As a Benjamite, he probably represented the house of Saul and wanted the king to be from the tribe of Benjamin.

 

Upon arriving in Jerusalem, King David implemented several reforms. Knowing that Absalom had dishonored the 10 concubines left to guard his house, David never had relations with them again but took care of their needs (Exodus 21:10). They lived the rest of their lives as widows in a guarded house.

 

David knew that his top priority was to eliminate Sheba and the revolutionary movement he started. Intending to test Amasa's loyalty, David sent him to mobilize the army of Judah within three days. Amasa was the commander of Absalom's army during his rebellion (2 Samuel 17:25). David forgave him for his betrayal as he had promised (2 Samuel 19:13) and appointed him as the leader of the army in place of Joab. Joab disqualified himself in David's eyes by killing Absalom against his orders: “Be gentle with the young man Absalom for my sake ” (18:5). As Amasa did not meet the deadline, David appointed Abishai, Joab's brother, as the army's leader. Meanwhile, Joab, who resented Amasa for taking his position, pulled him aside and cunningly killed him with a sword. Joab was a cousin to Amasa, as their mothers were half-sisters of David (1 Chronicles 2:16-17).

 

David's army consisted of three groups:

1)    Mercenaries who made up the king's personal guard and were the Cherethites and Pelethites;

2)    The regular army comprised of Jews and mercenaries – they formed the professional army;

3)    The third group consisted of men called to fight in times of crisis. This was the group Amasa was supposed to mobilize.

 

Even though Abishai was delegated to mobilize the army and eliminate Sheba, Joab took over and searched for Sheba. They found him in the city of Abel-Beth-Maacah, which they besieged. To lift the siege, the city's inhabitants killed Sheba.

 

The leader of Israel's army was Joab. Benaiah was the leader of the Cherethites and Pelethites, David's special troops. After David's death, Benaiah became the leader of Solomon's army (1 Kings 4:6; 5:14). Adoram oversaw the tributes, Jehoshaphat was the scribe, Sheva was the head of the administrative department, and Ira was a state official. Zadok and Abiathar were priests.

 

The conventional time for prayer has come. Let's begin our prayer by thanking the Lord for people like Barzilai. Barzilai was a wealthy man who, along with other generous people like him, used their resources to care for David and his army's needs when they were stationed in Mahanaim (2 Samuel 17:27-29). Such people exist in every church, and God uses their resources to fulfill the interests of His Kingdom.

 

Let's continue our prayer by asking the Lord to make us loyal and peaceful individuals. Amasa's lack of loyalty led to his death. He betrayed David for Absalom to become the army's leader. Opportunism, slyness, and disloyalty define a person in whom you can never trust.

 

In addition, Joab's unrestrained and violent attitude made him a bloodthirsty man. Even though he held a high position, he behaved like a bandit. He cold-bloodedly killed Absalom, even though the king pleaded for mercy for his son. When Amasa took his place, becoming the army's leader, Joab killed him without hesitation. If we want to know the character of a person, it will be enough to use two methods:

1)    To observe how they behave (with ordinary people) when they gain power/authority;

2)    To look at how they manage their anger, and how they behave when they get upset.