Treci la conținut Treci la subsol

18 iulie

18 iulie, 2023

Marți, 18 iulie 2023, Iosua 10:1-43 – Apărarea gabaoniților

 

În fața aparentei coaliții dintre Israel și Gabaon, cinci împărați amoriți au format o alianță puternică: Împăratul Ierusalimului, al Hebronului, al Iarmutului, al Lachisului și al Eglonului. Gabaoniții simțindu-se amenințați de confederația celor cinci împărați amoriți, au cerut ajutor evreilor.

 

Având confirmarea de la Dumnezeu care i-a încurajat să nu se teamă de ei, Iosua a dispus să lupte împotriva regilor amoriți pentru a slabi rezistența păgână din nordul Canaanului. Printr-o combinație de factori divini și umani, evreii au zdrobit alianța celor cinci împărați cu ajutorul lui Dumnezeu.

 

Lupta poporului lui Dumnezeu cu cei cinci împărați amoriți de atunci prefigurează lupta poporului lui Dumnezeu împotriva căpeteniilor, domniilor și stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești în prezent (Filipeni 6:12).

 

O astfel de implicare directă a lui Dumnezeu în luptă s-a mai întâmplat doar în Egipt, când cele cinci plăgi au distrus armata lui Faraon. De data aceasta, la rugăciunea lui Iosua, Dumnezeu a intervenit în mersul natural al corpurilor cerești, până când a avut loc judecata asupra armatei regilor amoriți. Soarele s-a oprit, luna și-a întrerupt mersul până ce poporul s-a răzbunat pe vrășmașii lui… Soarele s-a oprit în mijlocului cerului și nu s-a grăbit să apună timp de aproape o zi (versetele 12-14).

 

În rugăciunea din această dimineață vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că ne ajuta în luptele vieții împotriva duhurilor întunericului. Vom continua rugăciunea, cerând toată armătură lui Dumnezeu, ca să ne putem împotrivi în ziua cea rea și să rămânem în picioare, după ce vom fi biruit totul (Efeseni 12:13).

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Tuesday, July 18, 2023: Joshua 10:1-43 – Defending the Gibeonites

 

In the face of the apparent coalition between Israel and Gibeon, five Amorite kings formed a strong alliance: the kings of Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, and Eglon. Feeling threatened by the confederation of the five Amorite kings, the Gibeonites asked the Jews for help.

 

With confirmation from God who encouraged him not to fear them, Joshua arranged to fight against the Amorite kings to weaken the pagan resistance in the north of Canaan. Through a combination of divine and human factors, the Jews crushed the alliance of the five kings with God's help.

 

The battle of God's people against the five Amorite kings then foreshadows God's people's battle against the principalities, powers, and rulers of the darkness of this age, against the evil spirits that are currently in high places (Ephesians 6:12).

 

Such a direct involvement of God in battle only happened in Egypt before, when the five plagues destroyed Pharaoh's army. This time, at Joshua's prayer, God intervened in the natural course of celestial bodies, until judgment took place over the Amorite kings' army. The sun stopped, the moon interrupted its course until the people had taken revenge on their enemies… The sun stopped in the middle of the sky and did not set for almost a day (verses 12-14).

 

In this morning's prayer, we will thank God for helping us in the battles of life against the spirits of darkness. We will continue praying, asking for the full armor of God, so we can resist in the evil day and stand firm after having overcome everything (Ephesians 6:13).