Treci la conținut Treci la subsol

17 noiembrie

17 noiembrie, 2023

Vineri, 17 noiembrie 2023, 2 Regi 5:1-27 – Vindecarea generalului Naaman de lepră

 

Ben-Hadad, împăratul Siriei (860-841 î. Cr), avea un general viteaz care era lepros. În vremea aceea în Israel leproșii erau izolați pentru a nu contamina oamenii sănătoși. Această regulă era menționată de Dumnezeu în Biblie, însă țările din jur nu aveau acest obicei.

 

În războaiele pe care Siria le-a purtat cu Israelul au luat ostatici israelieni. O fată evreică a ajuns în felul acesta să fie slujitoarea soției generalului Naaman. Pentru că stăpânii s-au purtat frumos cu ea, fata le-a spus despre prorocul din Israel care face minuni. Naaman s-a consultat cu împăratul și acesta l-a trimis la împăratul din Israel, în speranța că se va întoarce vindecat. I-a dat multe daruri valoroase și o scrisoare de recomandare.

 

Când împăratul Ioram a citit scrisoarea, s-a îngrozit, asumându-și că Ben-Hadat caută ceartă cu el. Elisei a auzit despre vizita generalului sirian și i-a recomandat împăratului Ioram să-l trimită pe musafir la el. Când Naaman a ajuns la casa lui Elisei, el nu a ieșit, ci a spus unui rob să-i transmită rețeta: ,,Să se scalde de șapte ori în Iordan”.

 

Naaman a fost indignat – în primul rând, că Elisei nu a ieșit să vorbească cu el; în al doilea rând, pentru că metoda vindecării aleasă de profetul Elisei părea o glumă. Până la urmă, sfătuit de slujitorul său, Naaman a făcut o călătorie de 40 de km și s-a scăldat de șapte ori în Iordan. Printr-un miracol făcut de Dumnezeu, generalul Naaman a fost vindecat. Naaman a cerut permsiunea să ducă în Siria pământ din Israel pentru a face un altar în fața căruia să se închine lui Dumnezeu. Apoi a plecat spre casă vindecat și bucuros.

 

Ghehazi, slujitorul lui Elisei, a văzut toată scena și era consternat. Nu înțelegea de ce Elisei a refuzat darurile scumpe aduse de Naaman. Fără să știe Elisei, Ghehazi, mânat de lăcomie, a mers după Naaman și i-a cerut în numele lui Elisei haine și bani. Când Ghehazi s-a întors, Elisei primise de la Dumnezeu descoperirea faptelor josnice făcute de slujitorul său. Elisei l-a confruntat pe Naaman și l-a pedepsit să poarte lepra lui Naaman.

 

Este timpul rugăciunii și ne vom apleca cu recunoștință în fața lui Dumnezeu. Să-I mulțumim pentru că poate să vindece orice boală. Apoi să ne rugăm Domnului să ne ferească de lăcomie. Ietro l-a sfătuit pe Moise cu privire la cursa păcatului lăcomiei: ,,Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece” (Exod 18:21). Mântuitorul spunea: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” (Luca 12:25)

 

Pastor Luigi Mițoi 

 

Friday, November 17, 2023: 2 Kings 5:1-27 – General Naaman’s Healing from Leprosy

 

Ben-Hadad, the king of Syria (860-841 B.C.), had a brave general who was a leper. At that time in Israel, lepers were isolated to prevent contamination of the healthy. God mentioned this rule in the Bible, but the surrounding nations did not practice this.

 

Syria took hostages in the wars they fought against Israel. A Jewish girl thus became the servant of General Naaman's wife. Because her masters treated her well, she told them about the prophet in Israel who performed miracles. Naaman consulted with the king, and he was sent to the king of Israel, hoping to return healed. He brought many valuable gifts and a letter of recommendation.

 

When King Joram read the letter, he was terrified, assuming that Ben-Hadad was picking a quarrel with him. Elisha heard about the visit of the Syrian general and recommended to King Joram to send the guest to him. When Naaman arrived at Elisha's house, Elisha did not come out but told a servant to give him the instructions: “Bathe in the Jordan seven times.”

 

Naaman was indignant – first, because Elisha did not come out to speak with him; secondly, because the method of healing chosen by the prophet Elisha seemed like a joke. Eventually, advised by his servant, Naaman traveled 40 km and bathed in the Jordan seven times. Through a miracle of God, General Naaman was healed. Naaman asked permission to take soil from Israel to Syria to build an altar before which to worship God. Then he left for home, healed and joyful.

 

Gehazi, Elisha's servant, saw the whole scene and was dismayed. He could not understand why Elisha had refused the expensive gifts brought by Naaman. Without Elisha's knowledge and driven by greed, Gehazi followed Naaman and asked for clothes and money in Elisha's name. When Gehazi returned, Elisha had received a revelation from God about the vile acts of his servant. Elisha confronted Gehazi and punished him with Naaman's leprosy.

 

It is time for prayer, and we will bow with gratitude before God. Let's thank Him because He can heal any disease. Then let us pray to the Lord to keep us from greed. Jethro advised Moses about the sin of greed: ” But select capable men from all the people—men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain—and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties and tens.” (Exodus 18:21). The Savior said: ” Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.” (Luke 12:15).