Treci la conținut Treci la subsol

17 martie

17 martie, 2023

 

Vineri, 17 martie 2023, Exodul 23:1-33 – Drepturi în viața socială și religioasă

 

Ceea ce se numește ,,Cartea Legii”, 20:23-23:33 se ocupă cu reglementări ale relațiilor din viața comunitară a evreilor. Aceste subiecte, întrepătrunse și completate cu explicații, sunt prezentate și în cartea Deuteronom. Nu sunt doar 10 porunci, ci sunt 613 de reguli și așezăminte în care trebuiau evreii să-și trăiască „viața de credință” înaintea lui Dumnezeu.

 

Legile privitoare la dreptate reclamă nevoia unei justiții imparțiale. Tendința nesfântă din inimile oamenilor este înclinată să aibă în vedere relațiile, nu dreptatea. Rudele, prietenii și interesele se ridică deasupra dreptății, ofensând justiția lui Dumnezeu. Cel singur, străin și sărac este defavorizat din cauza statutului lui social. Neasumarea vinovăției și învinuirea nedreaptă sunt două atitudini nedemne pedepsite de Dumnezeu.

 

Următoarea secțiune, 10-13, face referire la zilele și anul sabatic. Anul sabatic amintea Israelului că Dumnezeu este proprietarul țării și împlinea nevoia săracilor să strângă spicele de pe câmp. Ziua de odihnă făcea referire la odihna și calitatea vieții.

 

Urmează instrucțiuni cu privire la sărbătorile anuale. Se menționează aici cele trei sărbători agricole:

1)    Sărbătoarea Azimilor în Luna Spicelor. Această sărbătoare făcea trimitere la plecarea în grabă din Egipt.

2)    Sărbătoarea Secerișului sau a Săptămânilor. Ea se ținea la șapte săptămâni de la Sărbătoarea Azimilor.

3)    Sărbătoarea Strângerii Roadelor, Sărbătoarea Corturilor sau a Colibelor. De trei ori pe an, orice bărbat trebuia să se închine la Cortul Întâlnirii sau mai târziu în Templul de la Ierusalim.

Secțiunea aceasta despre porunci care a început la 20:22 se referă la responsabilitatea evreilor de a le aplica în Țara Promisă. Ea promite binecuvântările pentru ascultare și blestemele pentru neascultare.

 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cadru legislativ care oferă liniște, pace și bucurie în comunitate. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru demnitatea de a împlini poruncile Sale. ,,Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15)

 

Pastor Luigi Mițoi

 Friday, March 17, 2023: Exodus 23:1-33 – Social and Religious Rights

What is called the “Book of the Law,” Exodus 20:23-23:33, deals with laws governing the relationships within the Jewish community’s social life. These topics, intertwined and supplemented with explanations, are also presented in the book of Deuteronomy. They are not just 10 commandments, but 613 rules and ordinances with which Jews were to live their “life of faith” before God.

 

Laws regarding justice demand the need for impartial justice. The unholy tendency in people’s hearts is inclined to consider relationships rather than justice. Relatives, friends, and interests rise above justice, offending God’s justice. The lonely, the stranger, and the poor are disadvantaged because of their social status. Failure to take responsibility and unjust accusation are two indecent behaviors that are punished by God.

 

The next section, 10-13, refers to the Sabbath year and days. The Sabbath year reminded Israel that God is the owner of the land and fulfilled the need for the poor to gather the crops from the field. The day of rest referred to rest and quality of life.

 

Next are instructions regarding annual holidays. Here, the three agricultural festivals are mentioned:

1)    The Feast of Unleavened Bread in the Month of Grain. This feast referred to the hasty departure from Egypt.

2)    The Harvest Festival or the Weeks. It was held seven weeks after the Feast of Unleavened Bread.

3)    The Feast of Ingathering, the Feast of Booths, or the Feast of Tabernacles. Three times a year, every man had to worship at the Tent of Meeting or later at the Temple in Jerusalem.

This section on commandments, which began at 20:22, references the Hebrews responsibility to apply them in the Promised Land. It promises blessings for obedience and curses for disobedience.

 

Today, we thank God for this legislative framework that offers peace, tranquility, and joy in the community. We also pray to God for the dignity to fulfill His commandments. “If you love Me, keep My commandments.” (John 14:15)