Treci la conținut Treci la subsol

16 martie

16 martie, 2023

Joi, 16 martie 2023, Exodul 22:1-31 – Drepturi de proprietate 

 

În acest capitol se iau în discuție furtul de animale, abuzul unei proprietăți, responsabilitatea pentru păstrarea lucrurilor aproapelui, legi privitoare la împrumuturi, legi privitoare la seducția sexuală, a obiceiurilor idolatre, grija față de săraci, reverența față de divinitate și imparțialitatea justiției.

 

O analiză a sistemului juridic al lui Dumnezeu scoate în evidență trei principii de bază:

1) Principiul respectului pentru Dumnezeu, respect pentru Numele Lui, pentru ziua Lui, pentru oameni și viața de familie, pentru viață, căsătorie, proprietate și pentru reputația cuiva. Tot răul dintre oameni este cauzat de manifestarea lipsei de respect.

2) Principiul responsabilității. Indiferent de scuzele și justificările invocate, Dumnezeu îl face responsabil pe om de ceea ce este și de ceea ce face.

3) Principiul retribuției. Există întotdeauna o „plată a păcatului“. Pedepsele urmăresc întotdeauna unul din cele trei scopuri: a) reformarea caracterului,  b) descurajarea,  c) retribuția.

 

Sistemul juridic al evreilor prevede pedeapsa cu moartea pentru 18 ofense diferite, incluzând cele aduse lui Dumnezeu, dar și în cazul răpirii, ofense aduse părinților sau rănirii mortale produse de o vită nesupravegheată corespunzător. De asemenea, este fundamental să înțelegem faptul că Legea face o distincție clară între uciderea intenționată și cea accidentală, între faptele intenționate și cele din neglijență. Cele dintâi atrag pedeapsa capitală, în timp ce celelalte doar pedepse foarte mari. Nu există însă niciun fel de îngăduință sau milă pentru cei care păcătuiesc în mod repetat și conștient.

 

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că așază legile Sale în inimile noastre. Apoi ne rugăm Domnului să ne ajute să respectăm principiile responsabilității și retribuției. În felul acesta vom face dovada în exteriorul nostru a faptului că Dumnezeu locuiește în interiorul nostru.

 

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Thursday, March 16, 2023: Exodus 22:1-31 – Property Rights

 

 This chapter discusses theft of animals, abuse of property, responsibility for keeping someone else’s belongings safe, laws regarding loans, laws regarding sexual seduction, idolatrous practices, caring for the poor, reverence for divinity, and impartiality in justice.

 

An analysis of God’s legal system highlights three basic principles:

1)    The principle of respect for God, respect for His name, His day, for people and for family life, for life, marriage, property, and reputation. All evil among people is caused by a lack of respect.

2)    The principle of responsibility. Regardless of excuses and justifications, God holds humans responsible for what they are and what they do.

3)    The principle of retribution. There is always a “payment for sin.” Punishments always pursue one of three purposes: a) character reform b) discouragement c) retribution.

 

The Jewish legal system provides for the death penalty for 18 different offenses, including those against God, as well as in the case of kidnapping, offenses against parents, or fatal injury caused by an unsupervised animal. It is also essential to understand that the Law makes a clear distinction between intentional killing and accidental killing, between intentional acts and those of negligence. The former bring on the death penalty, while the latter only carry very severe punishments. However, there is no leniency or mercy for those who sin repeatedly and knowingly.

 

Today we will thank God for placing His laws in our hearts. Then we will pray to the Lord to help us respect the principles of responsibility and retribution. In this way, we will demonstrate outwardly that God dwells within us.