Treci la conținut Treci la subsol

17 mai

17 mai, 2023

Miercuri, 17 mai 2023, Numeri 18:1-32 – Rolurile și privilegiile preoților și leviților

 

Foarte probabil că trecerea în revistă a responsabilităților și privilegiile preoților a fost făcută pentru a întări autoritatea lor, contestată de cele două răzvrătiri prezentate în capitolul precedent.

 

Cei mai mulți bărbați din seminția lui Levi nu erau preoți și aveau privilegii limitate; le era permisă îndeplinirea unor sarcini limitate în calitate de ,,asistenți ai preoților”. Leviții se puteau atinge de Cort, puteau participa la slujbele lui, însă nu le era permisă atingerea lucrurilor sfinte din Cort.

 

Ca și preoții, leviții primeau o parte din lucrurile aduse de popor la Cort. Ei puteau lua părțile din jertfe care nu erau arse de foc pe altar. De asemenea, preoții și familiile lor puteau folosi cele dintâi roade, adică ce era mai bun din untdelemn, must și grâu (v. 12). Pentru că ei nu aveau o moștenire teritorială, primeau zeciuiala de la popor ca sursă de venit. La rândul lor, ei trebuiau să dea zeciuiala din darurile primite.

 

Este timpul rugăciunii și vom începe mulțumind Domnului pentru Casa Sa în care ne găsim liniștea și bucuria de fiecare dată. Apoi ne vom ruga pentru partea pe care poporul o aduce Domnului din venitul lor. Atâta timp cât există o casă a lui Dumnezeu, cu slujitori și o anumită anvergură de lucrare în Împărăție, va exista nevoia ca poporul să se închine cu o parte din venitul lor. Acest lucru nu este opțional pentru copiii lui Dumnezeu care au făcut legământ prin jertfă.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, May 17, 2023: Numbers 18:1-32 – The Roles and Privileges of Priests and Levites

 

It is very likely that the review of the responsibilities and privileges of the priests was made to strengthen their authority, which was challenged by the two rebellions presented in the previous chapter.

 

Most of the men in the tribe of Levi were not priests and had limited privileges; they were allowed to perform some limited tasks as “assistants to the priests”. Levites could touch the Tabernacle and participate in its services, but they were not allowed to touch the sacred things in the Tabernacle.

 

Like the priests, the Levites received a portion of the things brought by the people to the Tabernacle. They could take the parts of the sacrifices that were not burned on the altar by fire. In addition, the priests and their families could use the firstfruits, which were the best of the oil, new wine, and grain (v. 12). Since they did not have a territorial inheritance, they received the tithe from the people as a source of income. They, in turn, had to tithe from the gifts they received.

 

It is time for prayer, and we will begin by thanking the Lord for His house where we find peace and joy every time. Then we will pray for the portion that the people bring to the Lord from their income. As long as there is a house of God, with servants and a certain scope of work in the Kingdom, there will be a need for the people to worship with a portion of their income. This is not optional for the children of God who have made a covenant through sacrifice.