Treci la conținut Treci la subsol

17 august

17 august, 2023

Joi, 17 august 2023, Judecători 16:1-31 – Dalila, răzbunarea și moartea lui Samson

 

Experiența lui Samson de la Timna când a văzut o filisteancă, s-a îndrăgostit și s-a căsătorit cu ea s-a repetat și la Gaza, o altă cetate a filistenilor (v. 1). Filistenii l-au căutat toată noaptea ca să-l prindă și să-l omoare, însă el a smuls porțile cetății cu stâlpi cu tot și le-a dus pe un deal în fața Hebronului.

 

Istoria lui Samson se repetă; după Timna urmează Gaza și apoi Sorec (v. 4) – trei experiențe cu același conținut. Sorec era localitatea Dalilei. Samson a fost înzestrat cu putere fizică supranaturală, însă patima și nestăpânirea i-au dominat sufletul. Domnitorii filistenilor au folosit-o pe Dalila pentru a afla secretul puterii lui Samson. Primind suma de 1100 de sicli de argint, Dalila a încercat de trei ori să-l corupă pe Samson, însă fără succes. Din cauza cicălelilor ei supărătoare, Samson i-a dezvăluit până la urmă secretul: ,,Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om” (v. 17).

 

Puterea lui Samson nu stătea în părul lui, ci tăierea părului era dovada neascultării de Dumnezeu și a ascultării de o femeie filisteancă. Puterea îi era dată lui Samson în baza chemării și nazireatului său, adică consacrarea lui pentru a fi judecător în Israel: ,,…acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui; și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor” (13:5). Filistenii i-au tăiat părul și Samson a încercat ca mai înainte să își folosească puterea, însă Biblia spune pe un ton trist: ,,Nu știa că Domnul Se depărtase de el” (v. 20). Nu părul era sursa de putere, ci Dumnezeu. Nu îndepărtarea părului a făcut să rămână fără putere, ci îndepărtarea lui Dumnezeu din cauza neascultării lui Samson.

 

Samson nu L-a ascultat pe Dumnezeu prin faptul că a ascultat-o pe Dalila, reprezentanta unui popor păgân și ostil. Îndepărtarea părului era doar dovada neascultării de Dumnezeu pentru a împlini mofturile meschine ale unei femei. Câteva șuvițe de păr nu pot fi o sursă de putere, ci doar un semn al ascultării sau al neascultării. Sursa de putere este întotdeauna Dumnezeu. Spre exemplu, când se aprinde becul de culoare roșie de la bordul mașinii, aceasta indică faptul că motorul a rămas fără ulei. Motorul nu se strică din cauza becului roșu aprins – acesta este doar un semn care transmite un mesaj. Tot așa, lipsa părului era un semn care transmitea mesajul neascultării și al trădării.

 

Filistenii l-au prins, l-au legat, i-au scos ochii și l-au pus să învârtă la râșnită (o moară manuală).

Muncind în temniță, părul i-a crescut, puterea i-a revenit și Samson s-a răzbunat pe filisteni. Moartea lui este un amestec de biruință și înfrângere:

1.     a acceptat că este orb: ,,să mă răzbun pentru cei doi ochi ai mei”;

2.     a cerut ultima șansă: ,,dă-mi putere numai de data aceasta”;

3.     a acceptat să plătească prețul: ,,să mor împreună cu filistenii”.   

 

A venit timpul rugăciunii. O să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne ascultă rugăciunea atunci când suntem pe minus. Apoi vom continua să ne rugăm, cerând Domnului puterea de a învinge ispitele sexuale, ispitele de putere și control ispitele de mânie și răzbunare. Acestea vor fi semnul că aparținem lui Dumnezeu. Când Ezechia a primit mesajul că va muri, amintiți-vă ce i-a spus Domnului în rugăciune: ,,Doamne, adu-Ți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea Ta” (Isaia 38:3). A fost Ezechia un om perfect? Nicidecum. Ezechia s-a luptat să fie credincios, să aibă inima curată și să facă ce este bine înaintea Domnului.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Thursday, August 17, 2023: Judges 16:1-31 – Delilah, Samson's Revenge, and Death

 

Samson's experience in Timnah, where he saw a Philistine woman, fell in love, and married her, was repeated in Gaza, another Philistine city (v. 1). The Philistines sought him all night to capture and kill him, but he tore the city gates with their posts and carried them up a hill in front of Hebron.

 

Samson's story repeats itself; after Timnah comes Gaza, and then Sorek (v. 4) – three experiences with the same essence. Sorek was Delilah's hometown. Samson was re-endowed with supernatural physical strength, but passion and self-indulgence dominated his soul. The Philistine rulers used Delilah to discover the secret of Samson's strength. Receiving a sum of 1100 shekels of silver, Delilah tried to deceive Samson three times, but without success. Due to her nagging, Samson eventually revealed the secret: “If I were shaved, my strength would leave me, and I would become weak and be like any other man” (v. 17).

 

Samson's strength wasn't in his hair, but cutting it was evidence of disobedience to God and obedience to a Philistine woman. The strength was given to Samson based on his calling and his Nazirite vow, his consecration to be a judge in Israel: “… this child will be dedicated to God from his mother's womb; and he will begin to save Israel from the hands of the Philistines” (13:5). The Philistines cut his hair, and when Samson tried to use his power as he had before, the Bible sadly states, “He did not know that the Lord had left him” (v. 20). It wasn't the hair that was the source of power, but God. The removal of his hair wasn't what made him powerless, but God’s distance due to Samson's disobedience.

 

Samson disobeyed God by heeding Delilah, representing a pagan and hostile nation. Cutting his hair was merely evidence of disobedience to God to fulfill the whims of a woman. A few strands of hair cannot be a source of power but only a sign of obedience or disobedience. The source of power is always God. For instance, when the red light on a car's dashboard lights up, it indicates the engine is out of oil. The engine doesn't fail because of the red light – it's just a sign that conveys a message. Similarly, the absence of hair was a sign conveying disobedience and betrayal.

 

The Philistines captured him, bound him, gouged his eyes out, and made him grind at a hand mill. Working in prison, his hair grew back, his strength returned, and Samson avenged himself on the Philistines. His death is a mix of victory and defeat:

1.     He acknowledged his blindness: “let me be avenged for my two eyes”;

2.     He asked for one last chance: “strengthen me just this once”;

3.     He accepted the price: “let me die with the Philistines”.

 

It is prayer time. We will thank God for hearing our prayer when we are down. Then we will continue to pray, asking the Lord for the strength to overcome sexual temptations, the temptations of power and control, and the temptations of anger and revenge. These will be a sign that we belong to God. When Hezekiah received the message that he would die, remember what he told the Lord in prayer: “Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes” (Isaiah 38:3). Was Hezekiah a perfect man? Not at all. Hezekiah strived to be faithful, to have a pure heart, and to do what is right in the eyes of the Lord.