Treci la conținut Treci la subsol

16 ianuarie

16 ianuarie, 2023

Luni, 16 ianuarie, Geneza 14:1-24 – Avram își eliberează dușmanii

Capitolul 14 din cartea Geneza ne ajută să vedem mai bine măreția caracterului lui Avram. Își riscă viața și angajații; își face dușmani și se implică într-un război care nu era războiul lui doar pentru a-l elibera pe Lot care fusese luat prizonier de coaliția celor cinci împărați; este un om credincios lui Dumnezeu, loial familiei extinse, un războinic curajos și viteaz.

La întoarcere, Melhisedec l-a întâmpinat pe Avram și l-a binecuvântat, iar patriarhul i-a dat zeciuială din toate lucrurile. Detașarea lui Avram de lucrurile materiale s-a dovedit atunci când a refuzat să primească recompensă de la împăratul Sodomei ca preț pentru eliberarea acestuia. Și-a riscat viața pentru Lot care-l părăsise și pentru împăratul Sodomei, în a cărui cetate refuzase să locuiască.

Avram a făcut bine dușmanilor lui, în timp ce mulți oameni nu pot face bine nici măcar prietenilor. Reputația lui Avram arată nivelul oamenilor pe care-i cheamă Dumnezeu.

În această dimineață Îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ne iertăm și să ne iubim dușmanii. De asemenea, ne vom ruga Domnului să ne umple sufletul de compasiune, înțelegere și dragoste frățească pentru toți cei care sunt prizonieri.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, January 16: Genesis 14:1-24 – Abram Frees his Enemies

            Chapter 14 from the book of Genesis helps us better see the greatness of Abram’s character. He risks his life and his workers; he makes enemies and implicates himself in a war that was not his to fight to free Lot who was taken captive by the coalition of the five kings; he is a man faithful to God, loyal to his extended family, a courageous and valiant warrior.

            Upon his return, Melchizedek greets Abram and blesses him, and the patriarch gives him a tenth of all his possessions. Abram’s detachment from all his material things is shown when he refused to be rewarded by the king of Sodom for freeing him. He risked his life for Lot who had abandoned him and for the king of Sodom, in whose city he refused to live.

            Abram was kind to his enemies while many people cannot even do good for their friends. Abram’s reputation shows the level of the people who are called by God.

            This morning we will thank God because He helps us to forgive and love our enemies. In addition, we will pray to the Lord to fill our souls with compassion, understanding and brotherly love for all those who are prisoners.