Treci la conținut Treci la subsol

16 februarie

16 februarie, 2024

Vineri, 16 februarie 2024, Ezra 4:1-24 – Opoziție față de construirea Templului

 

Cartea Ezra surprinde întoarcerea primului grup de evrei din prizonieratul babilonian. În anul 537 î. C., împăratul persan Cir i-a lăsat pe evrei să se întoarcă în Ierusalim și aproximativ 50.000 de iudei au ajuns în Iuda sub comanda lui Zorobabel.

 

Sub domnia prietenoasă a lui Cir și, mai târziu, a lui Dariu, li s-a permis evreilor să se întoarcă la Ierusalim și să reclădească Templul. În amintirea conducătorului lucrării, Templul restaurat este cunoscut în istorie ca Templul lui Zorobabel.

 

Când evreii din Iuda și Beniamin s-au întors în Iudeea și au început reconstrucția, dușmanii lor din Samaria au venit și s-au oferit să-i ajute. Zorobabel, Iosua și celelalte căpetenii au refuzat.

Atunci, oamenii aceștia au descurajat constructorii, spunându-le minciuni. De asemenea, au trimis o scrisoare împăratului, prezentându-i pe evreii care construiau ca pe niște răzvrătiți care amenințau pacea în Imperiu. Împăratul, dorind să aibă liniște, a dispus oprirea lucrărilor. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul perșilor (539-530 î. C.), până la domnia lui Dariu (522-486 î. C.)

 

Motivul opririi reconstruirii Templului nu a fost unul extern, ci atitudinea de nepăsare a evreilor față de Casa lui Dumnezeu.

 

Lecția de viață din acest pasaj ne oferă posibilitatea să privim cu uimire la faptul că Dumnezeu refuză să primească munca lor făcută cu indiferență. El le-a dat o lecție usturătoare, întârziind o perioadă lungă de timp împlinirea visului lor abandonat.

 

În rugăciunea din această dimineață, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să construim pentru Împărăția Sa. Apoi să-I cerem Domnului interes și pasiune pentru lucrarea Sa.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Friday, February 16, 2024: Ezra 4:1-24 – Opposition to the Building of the Temple

 

The Book of Ezra captures the return of the first group of Jews from Babylonian captivity. In the year 537 BC, the Persian king Cyrus allowed the Jews to return to Jerusalem, and about 50,000 Judeans arrived in Judah under the leadership of Zerubbabel.

 

Under the friendly reign of Cyrus and, later, Darius, the Jews were allowed to return to Jerusalem and rebuild the Temple. In memory of the project's leader, the restored Temple is known in history as the Temple of Zerubbabel.

 

When the Jews from Judah and Benjamin returned to Judea and began the reconstruction, their enemies from Samaria came and offered to help. Zerubbabel, Joshua, and the other leaders refused. Then, these people discouraged the builders by telling them lies. They also sent a letter to the king, portraying the Jews who were building as rebels threatening the peace in the Empire. The king, wishing for peace, ordered the work to be stopped. This was the case throughout the life of Cyrus, the king of Persia (539-530 BC), until the reign of Darius (522-486 BC).

 

The reason for stopping the Temple's reconstruction was not external; it was the Jews' indifference towards the House of God.

 

The life lesson from this passage offers us the opportunity to marvel at the fact that God refuses to accept the work done with indifference. He taught them a painful lesson, delaying for a long time the fulfillment of their abandoned dream.

 

In this morning's prayer, let's thank God for having deemed us worthy to build for His Kingdom. Then, let's ask the Lord to give us interest and passion for His work.