Treci la conținut Treci la subsol

16 decembrie

16 decembrie, 2023

Sâmbătă, 16 decembrie 2023: 1 Cronici 9:1-44 – Cetățenii Ierusalimului

 

Cifrele din recensământ erau de obicei organizate pe categorii genealogice. Existau cel puțin două motive pentru păstrarea acestor genealogii în documentele regale:

1.     Disputele legate de drepturi și proprietăți erau rezolvate adesea apelând la consemnările din genealogii.

2.     Impozitarea, recrutarea pentru serviciul militar și administrativ erau făcute pe baza cifrelor din recensământ: ,,Tot Israelul era scris în spițele de neam și trecut în cartea împăraților lui Israel…” (v. 1).

 

Aceste verset este o afirmație rezumativă despre spițele de neam din cele două Regate, înainte de deportarea in Babilon. Scopul acestui capitol este să identifice poporul care s-a așezat în Ierusalim și în Gabaon după întoarcerea din exilul babilonian. De asemenea, lista cu oamenii întorși din exil trebuie comparată cu lista lui Neemia 11:4-9, care are o structură asemănătoare.

 

Prin termenul ,,Israeliți” scriitorul se referă la cei din Iuda, Beniamin, Efraim și Manase care s-au așezat în Ierusalim (v. 3). Pe lângă conducătorii politici despre care tocmai am scris câteva detalii, cronicarul menționează șase familii preoțești: Iedaeia, Iehoiarib, Iachin, Azaria, Adaia și Maesai. Sarcinile leviților erau legate de aducerea jertfelor. Leviții menționați aici aveau responsabilitatea de a deschide și închide porțile Templului și de a le păzi împotriva intrării celor care nu aveau dreptul să intre. Cronicile menționează că leviții păzitori din Ierusalim și din împrejurimi erau 212.

 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru această uriașă armată de slujitori care au slujit oamenilor de-a lungul istoriei. De asemenea, este timpul potrivit să ne rugăm pentru slujitorii din generația noastră, pentru echiparea, îndrumarea și călăuzirea lor.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Saturday, December 16, 2023: 1 Chronicles 9:1-44 – The Citizens of Jerusalem

 

Census figures were typically organized by genealogical categories. There were at least two reasons for maintaining these genealogies in royal documents:

1.     Disputes related to rights and properties were often resolved by referring to records in genealogies.

2.     Taxation, recruitment for military and administrative service were based on census figures: “All Israel was recorded in genealogies, and these are in the book of the kings of Israel…” (v. 1).

 

This verse is a summarizing statement about the genealogies of the two Kingdoms before the Babylonian deportation. The purpose of this chapter is to identify the people who settled in Jerusalem and Gibeon after returning from the Babylonian exile. Additionally, the list of people who returned from exile should be compared with the list in Nehemiah 11:4-9, which has a similar structure.

 

The term “Israelites” here refers to those from Judah, Benjamin, Ephraim, and Manasseh who settled in Jerusalem (v. 3). In addition to the political leaders, the chronicler mentions six priestly families: Jedaiah, Joiarib, Jachin, Azariah, Adaiah, and Maasai. The Levites' duties were related to offering sacrifices. The Levites mentioned here were responsible for opening and closing the Temple gates and guarding them against unauthorized entry. The Chronicles note that there were 212 Levite guards in Jerusalem and its surroundings.

 

We thank God for this vast army of servants who have served people throughout history. It is also an appropriate time to pray for the servants of our generation, for their equipping, guidance, and direction.