Treci la conținut Treci la subsol

15 septembrie

15 septembrie, 2023

Vineri, 15 septembrie 2023, 1 Samuel 19:1-24 – Saul îl urmărește pe David

 

Ura lui Saul a ajuns atât de mare, încât regele s-a comportat fără demnitate, ca un bandit, cerându-le slujitorilor lui și fiului său, Ionatan, să-l omoare pe David. Ionatan, având inima curată de prieten adevărat, l-a informat pe David despre intenția criminală a tatălui său. Intensitatea urii lui Saul față de David a fost atât de mare, încât a creat un dezechilibru psihic care se manifesta printr-un comportament bipolar. Erau doi oameni într-un om. Un bandit în realitate și un prieten în aparență (vers. 1 vs. vers. 6).

 

Bipolaritatea lui Saul a fost o manifestare a unei afecțiuni psihice care-l conducea să aibă multă ură, acțiuni criminale și pendularea între o atitudine demnă, cinstită față de David și una criminală față de slujitorii săi.

 

Mai întâi Saul a încercat să-l omoare cu mâna sa pe ginerele său (vers. 9-10). Apoi a plătit niște criminali să-l omoare acasă la el (vers. 11-17). În al treilea rând, a trimis niște oameni la Naiot, unde se refugiase David și Samuel (vers. 18-24). Dumnezeu dorea să-l pună rege în Israel, Saul dorea să-l omoare. În această tensiune, motivat de aceste tendințe criminale, Saul avea îndrăzneala să creadă că este omul după inima lui Dumnezeu.

 

Este timpul rugăciunii și vom mulțumi Domnului pentru că ne protejează în fiecare zi de orice rău care ni se poate întâmpla. Apoi, vom cere lui Dumnezeu puterea de a iubi fără să așteptăm să fim iubiți. Puterea de-a ierta fără să așteptăm să fim iertați. Performanța aceasta spirituală nu se realizează într-o zi și nici în urma unei singure rugăciuni, însă va fi posibilă în urma unei discipline zilnice de a ne ruga și de a veghea la atitudinea și la comportamentul nostru care trebuie motivat de gânduri, nu de sentimente.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Friday, September 15, 2023: 1 Samuel 19:1-24 – Saul Pursues David

 

Saul's hatred grew so intense that the king acted without dignity, like a thug, ordering his servants and his son, Jonathan, to kill David. Jonathan, with the heart of a true friend, informed David about his father's murderous intent. The depth of Saul's hatred for David was so immense that it led to a psychological imbalance manifested as bipolar behavior. There were two personas within him. A thug in reality and a friend in pretense (v. 1 vs. v. 6).

 

Saul's bipolarity was an expression of a mental affliction that drove him to harbor intense hatred, criminal actions, and to oscillate between a dignified, honest attitude towards David and a murderous one towards his servants.

 

First, Saul tried to kill his son-in-law with his own hands (vv. 9-10). Then he hired assassins to kill David in his own home (vv. 11-17). Lastly, he sent men to Naioth, where David and Samuel had taken refuge (vv. 18-24). While God wanted to make David king in Israel, Saul wanted to kill him. Amidst this tension, driven by these murderous tendencies, Saul had the audacity to believe he was a man after God's own heart.

 

It is time for prayer, and we will thank the Lord for protecting us daily from any harm that may befall us. Next, we will ask God for the strength to love without expecting to be loved in return; the power to forgive without waiting to be forgiven. Achieving this spiritual feat does not happen in a day or because of a single prayer but will be possible through daily discipline in prayer and vigilance over our attitudes and behaviors, which should be motivated by thoughts, not feelings.