Treci la conținut Treci la subsol

14 septembrie

14 septembrie, 2023

Joi, 14 septembrie 2023, 1 Samuel 18:1-30 – Complexitatea relațiilor în familie și la palat

 

În urma acestor mari biruințe, Saul l-a oprit pe David la palat cu caracter permanent (vers. 2).

David era foarte ascultător, responsabil și harnic (v. 5). Avea o inimă iubitoare și îi proteja pe oameni, așa cum își proteja oile pe care le îngrijea în copilărie (17:34-37).

 

Popularitatea lui David a crescut foarte mult (vers. 1-7), însă acest lucru l-a transformat pe regele Saul într-un dușman de moarte (vers. 6-16). Invidia și gelozia este manifestarea frustrării și a nesiguranței interioare. Oamenii fricoși, leneși și incapabili se simt în competiție cu oricine. Dacă nu-i pot opri pe cei mai buni decât ei, îi pedepsește cu invidie și gelozie. Oamenii din această categorie sunt geloși pe succesul celor din jur. Ei dezvoltă o rețea de intrigi pentru a compromite în ascuns succesul celor care au succes.

 

Dumnezeu care echilibrează intensitatea încercării pentru cei care se tem de numele Lui, i-a deschis inima lui Ionatan și l-a făcut pe fiul regelui Saul cel mai bun și cel mai loial prieten al lui David (vers. 1-4). Poziția sa la palat s-a consolidat și mai mult datorită prieteniei cu Ionatan, fiul regelui. Atât de strânsă și curată a fost prietenia lui Ionatan, încât s-a dezbrăcat de mantaua lui și i-a dat-o lui David ca o recunoaștere publică a faptului că Dumnezeu îi va da tronul.

 

Saul l-a pus în fruntea oamenilor de război (vers. 5) și i-a dat-o de soție pe fiica sa, Mical. Scopul lui Saul era politic, fiindcă avea intenția să-l omoare pe David ,,cu mâna filistenilor” (vers. 17). Ce inimă trebuie să fi avut Saul încât a ales s-o sacrifice pe Mical, fiica lui, pe care a oferit-o lui David ca soție, pentru a-l putea ucide mai ușor (vers. 21)! Regele i-a cerut lui David să omoare 100 de filisteni, sperând să fie ucis în timpul acestei misiuni (vers. 25). Socrul său, Saul, i-a fost vrășmaș toată viața lui David (vers. 29).

 

Am ajuns în timpul în care urmează să ne rugăm. Vom începe să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne face dușmanii prieteni și găsește soluții pentru problemele care ne depășesc. Apoi vom cere Domnului puterea să ne consacrăm deplin în slujire, să avem o motivație curată pentru tot ce facem în numele Domnului și să fim iubitori de frați și de dușmani.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Thursday, September 14, 2023: 1 Samuel 18:1-30 – The Complexity of Relationships in the Family and at the Palace

 

Following these great victories, Saul kept David in the palace permanently (v. 2). David was very obedient, responsible, and hardworking (v. 5). He had a loving heart and protected people, just as he had cared for the sheep he tended to in his youth (17:34-37).

 

David's popularity rose immensely (vv. 1-7), but this turned King Saul into a mortal enemy (vv. 6-16). Envy and jealousy are manifestations of frustration and inner insecurity. Fearful, lazy, and incapable people feel like they are competing with everyone. If they can't surpass those better than them, they punish them with envy and jealousy. People of this nature are jealous of the successes of those around them. They weave a web of intrigue to covertly undermine the success of those who are thriving.

 

God, who balances the intensity of trials for those who fear His name, opened Jonathan's heart and made the son of King Saul David's best and most loyal friend (vv. 1-4). His position in the palace was further strengthened due to his friendship with Jonathan, the king's son. Jonathan's friendship was so close and pure that he took off his robe and gave it to David as a public acknowledgment that God would grant him the throne.

 

Saul placed David at the head of his warriors (v. 5) and gave him his daughter, Michal, as a wife. Saul's motive was political, as he intended to kill David “by the hand of the Philistines” (v. 17). What kind of heart must Saul have had to decide to sacrifice Michal, his daughter, whom he offered to David as a wife, to facilitate David's killing (v. 21)! The king tasked David to kill 100 Philistines, hoping he would be killed during this mission (v. 25). David’s father-in-law, Saul, remained his enemy throughout his life (v. 29).

 

We have now reached the time for prayer. We will start by thanking God for turning our enemies into friends and finding solutions for problems beyond our grasp. Then, we will ask the Lord for the strength to fully dedicate ourselves to His service, to have pure motives in everything we do in His name, and to love both our brethren and our enemies.