Treci la conținut Treci la subsol

15 noiembrie

15 noiembrie, 2023

Miercuri, 15 noiembrie 2023, 2 Regi 3:1-27 – Răutatea împăratului Ioram

 

Ioram a fost cel de-al doilea fiu al lui Ahab care a domnit peste Israel. El a domnit 12 ani și a fost un împărat rău, însă nu atât de rău ca tatăl său. Regele Omri, care a domnit înaintea lui Ahab, a învins Moabul și a stabilit un tribut în miei și lână, deoarece ei erau mari crescători de oi. După moartea lui Ahab, Mesa, împăratul Moabului, s-a răsculat împotriva lui Israel.

 

Ioram s-a aliat cu Iosafat, împăratul Regatului de Sud, și cu împăratul Edomului. Acești trei împărați au pornit cu armatele lor spre Moab și, după un drum de șapte zile, nu au avut apă pentru oameni și animale. Fiind într-o situație fără ieșire, Iosafat a sugerat să ceară sfatul Domnului prin prorocul Elisei. Reacția prorocului a fost insinuantă pentru Iotam, fiul lui Ahab (vers. 13-14). Elisei a vrut să-l conștientizeze pe Iotam că Baal, zeul la care se închina el și la care s-au închinat părinții lui, nu este un dumnezeu adevărat care să te ajute la greu. Elisei le-a spus că Domnul le va da apă și biruință asupra moabiților.

 

Mesa s-a baricadat în cetatea Chir-Hareset, o cetate pe care alianța celor trei împărați nu a putut să o cucerească. Mesa a adunat șapte sute de moabiți și au atacat Edomul, armata mai slabă a alianței, însă au fost respinși și s-au retras în cetatea Chir-Hareset. Mesa, pentru a câștiga bunăvoința zeului moabit, Chemos, l-a adus jertfă pe fiul său întâi născut. Cele trei armate din alianță s-au întors fiecare în țara sa.   

 

Fiind timpul de rugăciune vom mulțumi împreună pentru pacea din suflet, din familie și din țară. Pacea este una dintre cele mai mari achiziții. Apoi vom continua rugăciunea, cerând de la Dumnezeu înțelepciunea de a ne mulțumi cu ce avem. Lăcomia conduce la nebunie și la pierderea omeniei. Cele mai multe conflicte din istoria omenirii au fost generate de lăcomie.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, November 15, 2023: 2 Kings 3:1-27 – The Wickedness of King Joram

 

Joram was the second son of Ahab who reigned over Israel. He ruled for 12 years and was a wicked king, but not as wicked as his father. King Omri, who reigned before Ahab, defeated Moab and established a tribute in sheep and wool, as they were major sheep breeders. After Ahab's death, Mesha, the king of Moab, rebelled against Israel.

 

Joram allied himself with Jehoshaphat, the king of the Southern Kingdom, and with the king of Edom. These three kings set out with their armies towards Moab and, after a seven-day journey, had no water for people and animals. In a desperate situation, Jehoshaphat suggested seeking the Lord's counsel through the prophet Elisha. The prophet's reaction was insinuating towards Jotham, Ahab's son (verses 13-14). Elisha wanted to make Jotham aware that Baal, the god he and his parents worshipped, was not a true god who could help in times of trouble. Elisha told them that the Lord would give them water and victory over the Moabites.

 

Mesha barricaded himself in the city of Kir-Hareseth, a city that the alliance of the three kings could not conquer. Mesha gathered seven hundred Moabites and attacked Edom, the weaker army of the alliance, but they were repelled and retreated to the city of Kir-Hareseth. Mesha, to gain the favor of the Moabite god Chemosh, sacrificed his firstborn son. The three armies of the alliance each returned to their own country.

 

As it is time for prayer, we will together give thanks for the peace in our souls, families, and country. Peace is one of the greatest acquisitions. Then we will continue praying, asking God for the wisdom to be content with what we have. Greed leads to madness and the loss of humanity. Most conflicts in human history have been driven by greed.