Treci la conținut Treci la subsol

15 mai

15 mai, 2023

Luni, 15 mai 2023, Numeri 16:1-50 – Răzvrătirea lui Core, Datan și Abiram

 

Core, un levit, împreună cu Datan și Abiram din seminția lui Ruben, a racolat 250 dintre conducătorii evreilor și au organizat o partidă care s-a răzvrătit împotriva conducerii lui Moise și Aaron. Ei pretindeau că tot poporul a făcut legământ cu Dumnezeu și toți sunt capabili să conducă. Ei i-au acuzat pe Moise și Aaron că vor să stăpânească peste ei și l-au contestat pe Moise, spunând că nu mai au încredere în el.

 

Dumnezeu a intervenit și i-a omorât pe cei 3 bărbați, împreună cu familiile și prietenii lor. Poporul a fost îngrozit de manifestarea mâniei lui Dumnezeu împotriva răzvrătiților, Acesta inspirându-le teamă și respect.

 

A doua zi, toată adunarea s-a răzvrătit împotriva lui Moise și Aaron, zicand: ,,Voi ați omorât pe poporul Domnului”. Dumnezeu S-a mâniat și a omorât 14.700 de oameni din popor. Moise a  mijlocit în fața Domnului pentru poporul vinovat și l-a trimis pe Aaron să tămâieze în mijlocul poporului. Mânia lui Dumnezeu s-a oprit și fiecare s-a întors la cortul lui.

 

Este cu neputință să înțelegi nebunia răzvrătirii poporului la o zi după ce Dumnezeu omorâse un grup de oameni pentru răzvrătire! Câtă inconștiență! Câtă durere! Această experiență dramatică ne învață lecția dureroasă a efectului de turmă în mijlocul unei comunități și faptul că, uneori, nemulțumirea și răzvrătirea unui grup de oameni este irațională și imprevizibilă.

 

Stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu în această dimineață, recunoscători pentru încă o zi de viață, mulțumindu-I pentru pacea din suflet, din casă și din țară. Apoi vom cere de la Domnul în rugăciune ,,un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3:4).

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, May 15, 2023: Numbers 16:1-50 – Korah, Dathan, and Abiram ‘s Rebellion

 

Korah, a Levite, along with Dathan and Abiram from the tribe of Reuben, gathered 250 Israelite leaders and organized a rebellion against Moses & Aaron’s leadership. They claimed that the entire people had made a covenant with God and everyone was capable of leading. They accused Moses and Aaron of wanting to rule over them and challenged Moses, saying they no longer trusted him.

 

God intervened and killed the three men, along with their families and friends. The people were horrified by the manifestation of God's wrath against the rebels, and this brought fear and respect for God.

 

The next day, the whole assembly rebelled against Moses and Aaron, saying, “You have killed the people of the Lord.” God became angry and killed 14,700 people from the community. Moses interceded before the Lord for the guilty people and sent Aaron to burn incense among them. God's wrath stopped, and everyone returned to their tents.

 

It is impossible to understand the madness of the people's rebellion just one day after God had killed a group of people for rebelling! How much recklessness! How much pain! This dramatic experience teaches us the painful lesson of the herd effect amid a community and that sometimes the discontent and rebellion of a group of people is irrational and unpredictable.

 

We stand in prayer before God this morning, grateful for another day of life, thanking Him for the peace in our hearts, homes, and country. Then we will ask the Lord in prayer for “a gentle and quiet spirit, which is of great value in God's sight” (1 Peter 3:4).