Treci la conținut Treci la subsol

15 ianuarie

15 ianuarie, 2024

Luni, 15 ianuarie 2024: 2 Cronici 1:10-19 – Divizarea Împărăției în Israel și Iuda

 

În anul 931 î. Cr., Roboam a devenit rege în locul tatălui său, Solomon. Realizand că semințiile din nord s-au înstrăinat de tatăl său, Roboam a ales Sihemul ca loc al încoronării sale ca rege în Israel. Sihemul avea un rol important în vremea lui Avraam și apoi în vremea lui Iosua, fiind capitala neoficială a semințiilor din zona de nord a țării.

 

Decizia lui Roboam de a fi încoronat la Sihem a avut cel puțin două slăbiciuni:

1) Roboam este într-o situație politică slabă. Liderii semințiilor l-au învestit pe David ca rege în Hebron (2 Regi 5:1).  

2) Sihemul a fost un loc de referință în perioada lui Iosua, înainte de perioada monarhiei.

 

Îndepărtându-se de Ierusalim, capitala promovată de bunicul său, David, Roboam a inferiorizat evenimentul punerii sale în slujba de rege. Semințiile din nord au trimis o delegație la noul rege, cerând să micșoreze taxele și impozitele puse de Solomon și să creeze condiții de muncă și trai mai bune (v. 3-4). În fruntea acestei delegații a fost ales Ieroboam, care fusese un supraveghetor în zona Sihemului, însă fugise în Egipt de împăratul Solomon (v. 2). Regele Roboam a analizat împreună cu cabinetul său solicitările semințiilor din nord. Consilierii mai bătrâni l-au sfătuit pe rege să dea curs cererii poporului, însă cei mai tineri l-au îndemnat să strângă cureaua și mai tare (v. 5-11).

 

Când semințiile din nord au auzit decizia împăratului, au hotărât să se separe de semințiile din sud, rostind celebra afirmație ,,La corturile tale, Israele” (2 Samuel 20:1). În felul acesta, Israel, cele zece seminții din partea de nord, și-a declarat independența față de Iuda. Roboam l-a trimis pe Hadoram, noul său administrator, să medieze neînțelegerea dintre cele două tabere, însă a fost omorât cu pietre de oamenii din Israel. Acest eveniment a despărțit pentru totdeauna Israelul de Iuda.

 

Roboam a fugit la Ierusalim să-și scape viața.

 

Astăzi putem învăța o nouă și foarte importantă lecție de viață: nevoia de înțelepciune, echilibru și discernământ în conducere. Progresismul tinerilor rupți de realitatea din țară pe fondul stării de nemulțumire al populației a condus la divizarea națiunii.

 

Este timpul să mulțumim lui Dumnezeu pentru unitate. Unitatea este secretul puterii și bucuriei.

Să ne rugăm în această dimineață pentru conducători, pentru sfătuitorii lor și pentru hotărârile pe care ei le iau. Dumnezeu să inspire, să călăuzească și să binecuvânteze!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, January 15, 2024: 2 Chronicles 1:10-19 – The Division of the Kingdom into Israel and Judah

 

In the year 931 BC, Rehoboam became king in place of his father, Solomon. Realizing that the northern tribes had become estranged from his father, Rehoboam chose Shechem as the location for his coronation as king over Israel. Shechem played an important role during the times of Abraham and then Joshua, as it was the unofficial capital of the tribes in the northern part of the country.

 

Rehoboam's decision to be crowned at Shechem had at least two weaknesses:

1.     Rehoboam was in a weak political situation. The tribal leaders had appointed David as king in Hebron (2 Kings 5:1).

2.     Shechem was a reference point during the time of Joshua, before the monarchy period.

 

By moving away from Jerusalem, the capital promoted by his grandfather David, Rehoboam downplayed the significance of his inauguration as king. The northern tribes sent a delegation to the new king, asking him to reduce the taxes and duties imposed by Solomon and to create better working and living conditions (v. 3-4). At the head of this delegation was Jeroboam, who had been a supervisor in the Shechem area but had fled to Egypt from King Solomon (v. 2). King Rehoboam, along with his cabinet, reviewed the requests of the northern tribes. The older advisors counseled the king to comply with the people's request, but the younger ones urged him to tighten the belt even further (v. 5-11).

 

When the northern tribes heard the king's decision, they decided to separate from the southern tribes, uttering the famous statement, “To your tents, O Israel” (2 Samuel 20:1). Thus, Israel, the ten tribes from the north, declared its independence from Judah. Rehoboam sent Hadoram, his new administrator, to mediate the disagreement between the two sides, but he was stoned to death by the people of Israel. This event permanently separated Israel from Judah.

 

Rehoboam fled to Jerusalem to save his life.

 

Today we can learn a new and very important life lesson: the need for wisdom, balance, and discernment in leadership. The progressivism of young people disconnected from the country's reality against the backdrop of the population's dissatisfaction led to the division of the nation.

 

It's time to thank God for unity. Unity is the secret of strength and joy. Let us pray this morning for leaders, their advisors, and the decisions they make. May God inspire, guide, and bless!