Treci la conținut Treci la subsol

15 august

15 august, 2023

Marți, 15 august 2023, Judecători 14:1-20 – Lupta lui Samson cu leul și căsătoria cu o filisteancă

 

Samson s-a căsătorit cu o femeie filisteancă din Timna, în ciuda opoziției părinților lui care știau că Legea interzice căsătoria evreilor cu neevrei (Evrei 34:16). Totul a pornit de la faptul că ,,a văzut la Timna o femeie” (v. 2). Știind că un bărbat este stimulat prin vedere, înțelegem faptul că Samson s-a îndrăgostit de o filisteacă atunci când ,,a văzut-o”.

 

Pentru că văzul este o funcție atât de importantă pentru bărbați, fetele încearcă să arate cât mai bine, făcând din asta o prioritate. Exploatarea acestui mecanism conduce la seducție. Atunci când apostolul Petru descurajează prioritatea podoabei exterioare în favoarea podoabei interioare, el încearcă să prevină tocmai această exploatare, cultivând echilibrul și prioritatea spirituală: ,,Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3:3-4).

 

Cu siguranță nu este păcat pentru o femeie credincioasă ,,să-și împletească părul” și nici să ,,îmbrace haine”, însă este păcat să acorde mai multă atenție frumuseții exterioare decât sfințeniei interioare. Acest dezechilibru trădează investiția și inclinația ei păcătoasă de a avea corpul și îmbrăcămintea mai frumoase decât curăția și sfințenia inimii – ,,să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu” (v. 4).

 

În concluzie, nu este păcat să te îmbraci frumos, însă este păcat să ai mai mult interes și să investești mai mult în împodobirea trupului decât în sfințirea inimii. Când o persoană credincioasă investește sume mari de bani pentru împodobirea trupului, însă investește timp puțin pentru sfințirea și rodirea vieții spirituale, ea face public care este adevărata ei podoabă /comoară.

 

Dumnezeu ne-a dăruit o nouă zi și dorim să o începem cu rugăciune. Vom mulțumi Domnului pentru că ne luminează mintea să înțelegem diferența dintre trupul care trebuie îngrijit și îmbrăcat și sufletul care trebuie curățit și sfințit. Apoi Îl vom ruga pe Dumnezeu să ne dea putere să investim în sfințirea vieții, în smerirea inimii și în rodirea slujirii.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Tuesday, August 15, 2023: Judges 14:1-20 – Samson's Fight With the Lion and His Marriage to a Philistine Woman

 

Samson married a Philistine woman from Timnah, despite the disapproval of his parents who knew that the Law forbade Jews from marrying non-Jews (Hebrews 34:16). It all started when he “saw a woman in Timnah” (v. 2). Knowing that a man is stimulated visually, we understand that Samson fell in love with a Philistine when he “saw her.”

 

Since sight is such an essential function for men, girls try to look their best, making it a priority. Exploiting this mechanism leads to seduction. When the apostle Peter discourages the priority of external adornment in favor of inner beauty, he tries to precisely prevent this exploitation, cultivating balance and spiritual priority: “Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight” (1 Peter 3:3-4).

 

It certainly is not a sin for a devout woman to “style her hair” or to “wear clothes,” but it is sinful to pay more attention to external beauty than to internal holiness. This imbalance betrays her investment and sinful inclination to have the body and clothing more beautiful than the purity and sanctity of the heart – “to be the hidden person of the heart, in the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight” (v. 4).

 

In conclusion, it is not sinful to dress beautifully, but it is sinful to show more interest and invest more in adorning the body rather than in sanctifying the heart. When a faithful person invests large sums of money for adornment of the body yet invests little time in sanctifying and fostering a spiritual life, she publicly shows what her true adornment/treasure is.

 

God has given us a new day, and we want to start it with prayer. We will thank the Lord for enlightening our minds to understand the difference between the body that needs care and clothing and the soul that needs to be purified and sanctified. Then we will ask God to give us the strength to invest in sanctifying our lives, in humbling our hearts, and in bearing fruit in our ministry.