Treci la conținut Treci la subsol

14 martie

14 martie, 2023

Marți, 14 martie 2023, Exodul 20:1-26 – Primirea Decalogului

 

Unul dintre cele mai importante evenimente din istoria umanității este primirea Decalogului. Scopul Legii nu a fost să mântuiască (Romani 3:20a; Galateni 3:11), ci să arate starea de păcat a omenirii (Romani 3:19-20; 7:7).

 

Legea Mozaică are trei părți:

1)    Decalogul (Exod 20:1-21)

2)    Cartea Legământului cu poruncile civile și religioase (20:22-24:11)

3)    Poruncile ceremoniale (24:12-31:18)

 

Primele patru porunci prezintă relația dintre om și Dumnezeu, iar celelalte șase prezintă relațiile dintre oameni. Fiecare dintre cele zece porunci se adresează unui aspect din viața omului credincios:

1)    Porunca religiei – politeism. Israelul trebuia să se închine singurului Dumnezeu adevărat.

2)    Porunca închinării – imagini cioplite. Israelul trebuia să se închine invizibilului Dumnezeu, evitând idolii vizibili.

3)    Porunca revelației – jurăminte. Evreii trebuiau să onoreze numele lui Dumnezeu, neavând permisiunea să folosească numele lui Dumnezeu cu neseriozitate.

4)    Porunca timpului – Sabatul. Evreii trebuiau să folosească a șaptea zi ca o zi de odihnă și închinare.

5)    Porunca autorității – respectarea părinților. Evreii trebuiau să-și respecte părinții.

6)    Porunca vieții – uciderea. Israelul trebuia să nu ucidă alți oameni.

7)    Porunca purității – adulterul. Evreilor li se cerea loialitate sexuală.

8)    Porunca proprietății – furtul. În Israel, Dumnezeu cerea evreilor respectarea proprietății oricărui om.

9)    Porunca vorbirii – mărturie mincinoasă. Mărturia strâmbă împotriva unui om era absolut interzisă.

10) Porunca mulțumirii – poftirea. Era interzisă poftirea lucrurilor care nu îți aparțin.

 

Poporul a ascultat cu reverență și teamă, tremurând înaintea Domnului. Apoi Dumnezeu a dat legi împotriva închinării la idoli, construirea altarului și evitarea indecenței în închinare.

 

Începem rugăciunea mulțumindu-I Domnului pentru că ne-a descoperit voia Sa în Biblie. Apoi vom cere de la Dumnezeu puterea de a trăi viața după principiile descoperite în Biblie.  

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, March 14, 2023, Exodus 20:1-26 – The Reception of the Ten Commandments

 

One of the most important events in human history is the receiving of the Ten Commandments. The purpose of the Law was not to save (Romans 3:20a; Galatians 3:11), but to reveal the sinfulness of humanity (Romans 3:19-20; 7:7).

 

The Mosaic Law has three parts:

1)    The Ten Commandments (Exodus 20:1-21)

2)    The Book of the Covenant with civil and religious laws (20:22-24:11)

3)    The ceremonial laws (24:12-31:18)

 

The first four commandments deal with the relationship between humans and God, while the remaining six deal with relationships among people. Each of the ten commandments addresses an aspect of the life of a believer:

1)    The commandment of religion – polytheism. Israel was to worship the one true God.

2)    The commandment of worship – carved images. Israel was to worship the invisible God, avoiding visible idols.

3)    The commandment of revelation – oaths. The Jews were to honor the name of God, and avoid using it frivolously.

4)    The commandment of time – the Sabbath. The Jews were to use the seventh day as a day of rest and worship.

5)    The commandment of authority – honoring parents. The Jews were to honor their parents.

6)    The commandment of life – murder. The Israelites were not to kill others

7)    The commandment of purity – adultery. The Jews were required to be sexually loyal.

8)    The commandment of property – stealing. In Israel, God required the Jews to respect the property of others.

9)    The commandment of speech – false testimony. Bearing false witness against someone was strictly forbidden.

10) The commandment of contentment – coveting. Coveting things that do not belong to you was prohibited.

 

The people listened with reverence and fear, trembling before the Lord. Then God gave laws against idol worship, building altars, and avoiding indecency in worship.

 

We begin our prayer by thanking the Lord for revealing His will to us in the Bible. Then we will ask God for the power to live life according to the principles revealed in the Bible.