Treci la conținut Treci la subsol

14 iunie

14 iunie, 2023

Miercuri, 14 iunie 2023, Deuteronom 10:12-11:32 – Îndemn pentru consacrare totală față de Dumnezeu

 

După ce Dumnezeu prin Moise demontează încrederea evreilor în ei înșiși (cap. 8), după ce trece în revistă șirul nesfârșit al răzvrătirilor lor (9:1-10:11), Dumnezeu îi cheamă să aleagă consacrarea personală față de El. Verbele folosite de Dumnezeu creionează în mintea evreilor imaginea ascultării de El: ,,să te temi de Domnul”, ,,să umbli în căile Lui”, ,,să iubești pe Domnul”, ,,să păzești poruncile Domnului”, ,,să slujești Domnului” (10:12-13). Această consacrare era singura cheie spre fericirea lor ca indivizi și națiune (4:40).

 

Toate experiențele prin care Dumnezeu a hotărât sau a îngăduit să treacă israelienii au avut un scop pedagogic. Domnul a folosit fiecare detaliu din viața acestor oameni pentru a cultiva în inima lor încrederea și ascultarea deplină în Dumnezeu.

 

Egiptul avea belșug datorită sistemului de irigații asigurat de debitul mare al Nilului, însă Canaanul în care Dumnezeu i-a așezat pe evrei depindea în mod deplin de sistemul climatic în care ploile timpurii și târzii udau pământul (11:10-12). Bunăstarea acestui popor depinde de credincioșia lui față de Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu S-a ținut de cuvânt și i-a dus într-o țară unde ,,curge lapte și miere”. Ce Dumnezeu bun! Ce Dumnezeu credincios!

 

Urmează să ne rugăm, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru această mare bunătate care întrece orice pricepere. Apoi vom continua rugăciunea cerând de la Părintele ceresc puterea pentru a folosi zilnic cheia spre fericire, asemenea evreilor de acum 3400 de ani: ,,să te temi de Domnul”, ,,să umbli în căile Lui”, ,,să iubești pe Domnul”, ,,să păzești poruncile Domnului”, ,,să slujești Domnului”.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Wednesday, June 14, 2023: Deuteronomy 10:12-11:32 – Call for Complete Dedication to God

 

After God, through Moses, dismantles the Jews' self-confidence (chap. 8), and after reviewing the endless string of their rebellions (9:1-10:11), God calls them to choose personal consecration to Him. The verbs used by God paint the picture of obedience to Him in the minds of the Jews: “to fear the Lord,” “to walk in His ways,” “to love the Lord,” “to keep the Lord's commands,” “to serve the Lord” (10:12-13). This consecration was the only key to their happiness as individuals and as a nation (4:40).

 

All the experiences God had decided or allowed the Israelites to go through had a pedagogical purpose. The Lord used every detail of these people's lives to cultivate complete trust and obedience in God in their hearts.

 

Egypt was wealthy due to the irrigation system ensured by the large flow of the Nile, but the Canaan in which God placed the Jews depended entirely on the climate system in which the early and late rains watered the land (11:10-12). The welfare of this people depended on their faithfulness to God. Indeed, God kept His word and led them into a land where “milk and honey flow“. What a good God! What a faithful God!

 

We are ready to pray, thanking God for this great kindness which surpasses all understanding. Then we will continue our prayer by the Heavenly Father for the strength to use the key to daily happiness, like the Jews of 3400 years ago: “to fear the Lord,” “to walk in His ways,” “to love the Lord,” “to keep the Lord's commands,” “to serve the Lord.”