Treci la conținut Treci la subsol

14 decembrie

14 decembrie, 2023

Joi, 14 decembrie 2023, 1 Cronici 7:1-40 – Genealogiile lui Isahar, Beniamin, Neftali, Efraim și Așer

 

Isahar a avut patru fii (v.1; Geneza 46:13), însă cronicarul a prezentat doar linia lui Tola (v. 1-5). Din cei zece fii ai lui Beniamin prezentați în cartea Geneza (46:21), cartea Numeri prezintă doar cinci (26:38-41), iar cartea Cronici doar trei (7:6-7) și cinci în capitolul opt, versetele 1-2. Numele celor patru fii ai lui Neftali prezentați în cartea Conici corespund cu cele din cartea Geneza 46:24).

 

Genealogia lui Manase nu apare în cartea Geneza, deoarece Manase făcea partea în vremea aceea din seminția lui Iosif. Descendenții lui Efraim, cel de-al doilea fiu al lui Iosif, îl au ca reprezentant în cartea Cronici pe Iosua (v. 27). Prima parte a listei seminției Așer se găsește în cartea Geneza 46:17 și în cartea Numeri 26:44-46).

 

Este timpul rugăciunii și vom mulțumi Domnului pentru bogăția de informații care ne ajută să înțelegem istoria mântuirii. Este fascinantă Biblia prin faptul că se constituie într-o carte de istorie care păstrează așa de multe detalii cu și despre sfinți. Această atitudine de conservare a istoriei ne uimește prin precizie, grijă și responsabilitate.

 

Citind cronicile acestor oameni, ne întrebăm care sunt cronicile noastre! Ce mesaj vor transmite cronicile noastre (pozele, video-urile, platformele de socializare)? De fapt, aceia suntem noi cu adevărat! Este impresionant faptul că generațiile din timpurile biblice au acceptat, în ciuda metodelor primitive de scris, să conserve istoria lor cu Dumnezeu. Deși avem la dispoziție metode și tehnologii moderne, tendința generației noastre, tot mai înclinată spre confort și divertisment, conduce la neglijarea consemnării și păstrării detaliilor vieții personale, spirituale sau de familie. Pierderea acestui tezaur de amintiri cu Dumnezeu și cu sfinți va fi conștientizată cu amărăciune la bătrânețe și mai ales de generațiile viitoare care vor fi văduvite de cunoașterea experiențelor sfinte ale străbunilor lor.

 

Ne vom ruga lui Dumnezeu să ne ajute să prețuim și să păstrăm istoria noastră cu El, cu Biserica și cu sfinții. Cele mai multe dintre activitățile noastre arhivate în poze și video conțin, în cea mai mare măsură, lucruri care nu au nici o legătură cu cerul – cerul care dorim să se deschidă într-o zi și pentru noi. Pozele și video-urile noastre trădează adevărata noastră pasiune, adevăratele noastre valori, adevăratele noastre priorități și doruri. Să ne îndrepte Dumnezeu inima spre marile valori care se vor constitui în dovada credincioșiei și sfințeniei noastre.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Thursday, December 14, 2023: 1 Chronicles 7:1-40 – The Genealogies of Issachar, Benjamin, Naphtali, Ephraim, and Asher

 

Issachar had four sons (v.1; Genesis 46:13), but the chronicler only presents the line of Tola (v. 1-5). Of the ten sons of Benjamin presented in the book of Genesis (46:21), the book of Numbers presents only five (26:38-41), and the book of Chronicles only three (7:6-7) and five in chapter eight, verses 1-2. The names of the four sons of Naphtali presented in the book of Chronicles correspond with those in Genesis 46:24.

 

The genealogy of Manasseh does not appear in the book of Genesis, as Manasseh was part of the tribe of Joseph at that time. The descendants of Ephraim, Joseph's second son, are represented in the book of Chronicles by Joshua (v. 27). The first part of the list of the tribe of Asher is found in Genesis 46:17 and in Numbers 26:44-46.

 

It's time for prayer, and we will thank the Lord for the wealth of information that helps us understand the history of salvation. The Bible is fascinating in that it constitutes a history book preserving so many details about and with the saints. This attitude of preserving history amazes us with its precision, care, and responsibility.

 

Reading the chronicles of these people, we wonder what our chronicles are! What message will our chronicles (photos, videos, social media platforms) convey? In fact, that is truly who we are! It is impressive that the generations of biblical times, despite primitive writing methods, chose to preserve their history with God. Although we have modern methods and technologies at our disposal, the tendency of our generation, increasingly inclined towards comfort and entertainment, leads to the neglect of recording and preserving personal, spiritual, or family life details. The loss of this treasure of memories with God and the saints will be bitterly realized in old age and especially by future generations who will be deprived of the knowledge of their ancestors' holy experiences.

 

We will pray to God to help us value and preserve our history with Him, the Church, and the saints. Most of our activities archived in photos and videos contain, for the most part, things that have nothing to do with heaven – the heaven we hope will open for us one day. Our photos and videos betray our true passion, our true values, our true priorities, and desires. May God direct our hearts towards the great values that will constitute the proof of our faithfulness and holiness.