Treci la conținut Treci la subsol

13 martie

13 martie, 2024

Miercuri, 13 martie 2024, Estera 7:1-10 – Ahașveroș află adevărul, Haman este spânzurat

 

Deși cartea Estera are doar 177 de versete, ea vorbește despre 5 banchete regale:

– Două date de regele Ahașveroș (1:3, 5);

– Unul dat de regina Vasti (1:9)

– Două date de regina Estera (5:4, 8)

 

La acest ultim banchet, regele a întrebat-o încă o dată pe Estera care este cererea ei. Regina l-a demascat pe Haman care era de față, spunând: ,,…dă-mi viața: iată cererea mea; scapă pe poporul meu; iată dorința mea” (v. 3).

 

Ahașveroș a auzit pentru prima oară că Estera este israeliană. Mirat, a cerut explicații și regina i-a spus: ,,Apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta!” (v. 6) Împăratul s-a mâniat foarte tare și a ieșit în grădina palatului. Este greu de înțeles de ce a ieșit… Să-și potolească mânia? Greu de crezut. Din mesajul cărții înțelegem că Ahașveroș lua decizii pe loc când se mânia. Să mediteze cu privire la decizia pe care urma să o ia? Nu era necesar – în timpul acela orice decizie lua regele nu avea nimeni curajul să o conteste.

 

Când regele s-a întors, l-a văzut pe Haman aruncând-se peste canapeaua pe care era întinsă regina. De fapt, gestul lui Haman a implorat mila și iertarea Esterei, însă împăratul l-a interpretat ca pe un gest de violență și indecență: ,,Cum, să mai și silești pe împărăteasă, la mine, în casa împărătească?” (v. 8)

 

Stilul persanilor de a mânca era să stea întinși pe pat. Protocolul în Asiria prevedea că nici un bărbat nu se putea apropia de o femeie din harem la o distanță mai mică de șapte pași. Când Haman s-a aruncat spre canapeaua pe care era așezată regina ca să îngenuncheze în fața ei, el a încălcat acest protocol.

 

Harbona, unul dintre cei șapte fameni, a luat cuvântul și i-a spus regelui despre planul lui Haman și despre spânzurătoarea ridicată pentru a-l omorî pe Mardoheu. Atitudinea lui Harbona trădează faptul că oamenii de la curte nu-l aveau la inimă pe Haman. Cel mai probabil că mândria și dorința lui de superioritate erau greu de suportat de ceilalți oameni de la curte.

 

La ordinul împăratului, Haman a fost spânzurat. Este uimitor cum lucrurile s-au întors împotriva lui Haman în doar câteva zile: ,,…mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16b).

 

Când oamenii sunt de partea lui Dumnezeu, ei vor câștiga întotdeauna pe termen lung. Dumnezeu a ascultat rugăciunea israelienilor și ura lui Haman s-a întors împotriva lui însuși.

 

În această dimineață vom mulțumi încă o dată Domnului pentru că ascultă rugăciunile noastre. Ne vom închina înaintea Domnului cu bucurie pentru că ne protejează și ne binecuvântează!

 

 

On Wednesday, March 13, 2024: Esther 7:1-10 – Ahasuerus (Xerses) Learns the Truth, Haman is Hanged

 

Although the book of Esther has only 177 verses, it discusses 5 royal banquets:

       Two given by King Ahasuerus (Xerses) (1:3, 5);

       One given by Queen Vashti (1:9);

       Two given by Queen Esther (5:4, 8).

 

At this last banquet, the king once again asked Esther what her request was. The Queen exposed Haman, who was present, saying, “… grant me my life—this is my petition. And spare my people—this is my request.” (v. 3).

 

Ahasuerus (Xerxes) heard for the first time that Esther was Israeli. Surprised, he asked for an explanation, and the queen said, “The oppressor, the enemy, is Haman, this wicked man!” (v. 6) The king became very angry and went out into the palace garden. It is hard to understand why he went outide… To calm his anger? Hard to believe. From the message of the book, we understand that Ahasuerus made decisions on the spot when he was angry. To ponder over the decision he was about to make? It was not necessary – at that time, no one dared to challenge any decision the king made.

 

When the king returned, he saw Haman throwing himself on the couch where the queen was reclining. In fact, Haman's gesture was pleading for Esther's mercy and forgiveness, but the king interpreted it as an act of violence and indecency: “How dare you assault the queen right here in the royal house?” (v. 8)

 

The Persian style of eating was to recline on beds. The protocol in Assyria dictated that no man could approach a woman from the harem closer than seven steps. When Haman threw himself toward the couch where the queen was seated to kneel before her, he violated this protocol.

 

Harbona, one of the seven eunuchs, spoke up and told the king about Haman's plan and about the gallows that had been erected to hang Mordecai. Harbona's attitude reveals that the courtiers did not hold Haman in high regard. His pride and desire for superiority were likely difficult for the other courtiers to tolerate.

 

By the king's order, Haman was hanged. It is amazing how things turned against Haman in just a few days: “…the fervent prayer of a righteous person is powerful” (James 5:16b).

 

When people are on God's side, they will always win in the long run. God heard the prayers of the Israelites, and Haman's hatred turned against himself.

 

This morning we will once again thank the Lord for hearing our prayers. We will worship the Lord with joy for protecting and blessing us!