Treci la conținut Treci la subsol

13 august

13 august, 2023

Duminică, 13 august 2023, Judecători 12:1-14 – Conflictul dintre Iefta și Efraimiți

 

Efraimiții i-au reproșat lui Iefta că nu i-a chemat când s-au luptat cu seminția lui Efraim. Iefta le-a răspuns cu asprime și s-a declanșat un război civil între Galaadiți și Efraimiți. În acest conflict al lipsei de diplomație, înțelepciune și negociere, 42.000 de Efraimiți au fost uciși.

 

Dacă Ghedeon a reușit să potolească mânia orgolioșilor Efraimiți, nu același lucru putem spune și despre Iefta. Deși învingători împotriva dușmanilor, israelienii ajung să se măcelărească reciproc. Deși au fost izbăviți de Dumnezeu, evreii s-au persecutat unii pe alții. Este adevărat că Efraimiții au fost calomnioși, acuzatori, amenințători, însă nici Iefta nu a fost mai prejos.

 

Este din nou timpul rugăciunii. Vom mulțumi lui Dumnezeu pentru lecțiile de viață și de slujire prezentate în cartea Judecători. Acești oameni care au trebuit să facă față acomodării evreilor în Canaan și adversității locuitorilor țării care se simțeau amenințați de prezența evreilor. Apoi ne vom ruga lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune în gestionarea mâniei. Luptă sau fugi.

 

În jurul anului 1920, fiziologul american Walter Cannon a fost primul care a descris reacția de luptă sau fugă. Răspunsul de „luptă sau fugi” este o reacție fiziologică automată la un eveniment perceput ca fiind stresant sau periculos. Acest răspuns este involuntar și implică o serie de modificări fiziologice care ajută persoana în cauza să se pregătească pentru una dintre reacțiile posibile:

1)    luptă (sau ia măsuri pentru a înfrunta pericolul) sau

2)    fugi (scapă de pericol).

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, August 13, 2023: Judges 12:1-14 – The Conflict Between Jephthah and the Ephraimites

 

The Ephraimites reproached Jephthah for not calling on them when they fought against the tribe of Ephraim. Jephthah responded harshly and a civil war broke out between the Gileadites and the Ephraimites. In this conflict of lack of diplomacy, wisdom, and negotiation, 42,000 Ephraimites were killed.

 

While Gideon managed to quell the anger of the arrogant Ephraimites, the same cannot be said about Jephthah. Even though they were victorious against their enemies, the Israelites ended up massacring each other. Although they were saved by God, the Jews persecuted one another. It is true that the Ephraimites were slanderous, accusatory, and threatening, but Jephthah was not much better.

 

It's time for prayer again. We will thank God for the life and ministry lessons presented in the book of Judges. These people had to face the Jews' accommodation in Canaan and the adversity of the locals who felt threatened by the presence of the Jews. Then we will pray to God to give us wisdom in managing anger. Fight or flight.

 

Around 1920, the American physiologist Walter Cannon was the first to describe the fight or flight response. The “fight or flight” response is an automatic physiological reaction to an event perceived as stressful or dangerous. This response is involuntary and involves a series of physiological changes that help the person in question prepare for one of the possible reactions:

1)    fight (or take measures to face the danger) or

2)    flight (escape from danger).