Treci la conținut Treci la subsol

13 aprilie

13 aprilie, 2023

Joi, 13 aprilie 2023, Leviticul 11:1-47 – Legi privitoare la hrană – animale curate și necurate

 

Acest capitol conține cea mai mare parte a legilor care privesc hrana. Distincția dintre ,,curat” și ,,necurat” în contextul legilor ceremoniale nu înseamnă ,,păcătos” și ,,nepăcătos”, pentru că nu era vorba de o necurăție morală. O mare parte din ,,necurăția” ceremonială avea loc în mod accidental: (1) atingerea de un mort; (7) mamele erau ,,necurate” șapte zile după ce nășteau; (3) bolnavii de lepră erau necurați etc.

 

Existau trei stări rituale: (1) sfânt, (2) curat și (3) necurat. Curăția ceremonială era doar o stare neutră între sfânt și necurat. Clasificarea animalelor în trei categorii (necurat, curat și pentru jertfe) se aseamănă cu împărțirea oaemnilor: necurați (cei excluși din tabără), curați (israelienii obișnuiți, nepângăriți) și preoții (cei care aduceau jertfe).

 

În acest capitol există câteva concepte majore:

1)      Animalele necurate nu trebuie să fie mâncate.

2)      Toate animalele moarte – necurate sau curate – (cu excepția celor aduse ca jertfa) îi făceau necurați pe toți cei care le atingeau. Dacă așteptau până seara și se spălau cu apă, redeveneau curați. Sigur, ,,necurăția” aceasta este una ceremonială, altfel ea nu s-ar spăla cu apă.

3)      Lucrurile din casă atinse de trupuri moarte deveneau necurate (32-38).

 

Apostolii și frații care au participat la primul Consiliu Apostolic (Faptele Apostolilor 15) au spus: ,,Căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică: să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoacele sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi…” (Faptele Apostolilor 15:28-29).

 

Fiind dimineață, vom mulțumi Domnului pentru învățătura din Scripturi – ,,Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16-17). Apoi vom continua rugăciunea cerând de la Dumnezeu puterea să trăim în curăție: ,,Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție” (1 Timotei 4:12).

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Thursday, April 13, 2023: Leviticus 11:1-47 – Laws Regarding Food – Clean and Unclean Animals


This chapter contains most of the laws regarding food. The distinction between “clean” and “unclean” in the context of ceremonial laws does not mean “sinful” and “sinless” because it was not a matter of moral uncleanness. Much of the ceremonial “uncleanness” occurred accidentally: (1) touching a dead body; (7) mothers were “unclean” for seven days after giving birth; (3) those with leprosy were unclean, etc.

 

There were three ritual states: (1) holy, (2) clean, and (3) unclean. Ceremonial cleansing was just a neutral state between holy and unclean. The classification of animals into three categories (unclean, clean, and for sacrifice) is like the division of people: unclean (those excluded from the camp), clean (ordinary, unblemished Israelites), and priests (those who offered sacrifices).

 

There are several major concepts in this chapter:

1)    Unclean animals are not to be eaten.

2)    All dead animals – unclean or clean – (with the exception of those brought as a sacrifice) made those who touched them unclean. If they waited until evening and washed with water, they became clean again. Of course, this “uncleanliness” was ceremonial; otherwise, it would not be washed away with water.

3)    Things in the house touched by dead bodies became unclean (32-38).

 

The apostles and brothers who participated in the first Apostolic Council (Acts 15) said, “For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things: that you abstain from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from these, you will do well…” (Acts 15:28-29).

 

This morning, we will thank the Lord for the teaching from Scripture – “All Scripture God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be, thoroughly equipped for every good work” (2 Timothy 3:16-17). Then we will continue in prayer, asking God for the strength to live in purity: “Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity” (1 Timothy 4:12).