Treci la conținut Treci la subsol

12 noiembrie

12 noiembrie, 2023

Duminică, 12 noiembrie 2023, 1 Regi 22:1-53 – Bătălia de la Ramotul din Galaad

 

Trecuseră deja trei ani de când Israelul trăia în pace cu Siria. În anul al treilea (853 î. Cr.), Iosafat, împăratul lui Iuda, a venit în vizită la Ahab, împăratul lui Israel. Ahab tocmai vorbea cu slujitorii săi despre recuperarea Ramotului din Galaad pe care sirienii îl cuceriseră cu mai mult timp în urmă. Mai mult, dorind să aibă o armată mai puternică, Ahab l-a invitat pe Iosafat să se alieze cu el și împreună să lupte împotriva sirienilor pentru redobândirea cetății Ramot.

 

Iosafat era un rege credincios și, deși a acceptat să lupte alături de Ahab, a cerut să întrebe pe Domnul printr-un proroc. Ahab avea 400 de proroci și toți au prorocit că Dumnezeu îi va da biruință împotriva sirienilor. Iosafat l-a întrebat pe Ahab dacă mai are un alt proroc și acesta l-a chemat pe Mica, deși nu îl aprecia. Mesajul lui Mica a expus idolatria pe care Izabela o implemetase în țarăm pe fondul lipsei de discernământ și responsabilitate a soțului ei, Ahab.

 

Zedechia, unul dintre cei 450 de proroci, l-a lovit cu palma peste obraz pe Mica și l-a batjocorit disprețuitor. Cum îi era prorocia, așa îi era și comportamentul. Când un proroc se luptă ca să valideze și să-și impună prorocia, cel mai probabil că prorocia aceea nu este de la Dumnezeu.

 

Mica s-a comportat ca un slujitor al lui Dumnezeu, fără să-și apere prorocia și fără să-l atace pe prorocul mincinos. Mica a continuat să prorocească, spunând că Ahab va fi ucis și prorocii mincinoși, în frunte cu Zedechia, nu vor ști unde să se ascundă.

 

Ahab a poruncit ca Mica să fie aruncat în temniță și să fie tratat cât se poate de aspru. Un împărat care este sfătuit de 450 de proroci mincinoși nu poate gândi și acționa altfel. Ahab și Iosafat au sfidat avertismentul prorocului Mica și au plecat la război împotriva filistenilor. Deși Ahab a sfidat prorocia lui Mica, totuși s-a îmbrăcat în haine de soldat, semn că se temea pentru viața lui. Însă nu la fel de grijuliu a fost și cu Iosafat, căruia i-a sugerat să rămână îmbrăcat în haine împărătești.

 

Ben Hadad, mâniat că Ahab l-a trădat și, în ciuda alianței făcute cu trei ani în urmă, acum i-a declarat război, a poruncit soldaților să se concentreze pe uciderea regelui lui Israel. Soldații sirieni nu l-au putut identifica pe Ahab ca să-l omoare, însă ,,o săgeată trasă la întâmplare” (vers. 34) l-a lovit la încheietura platoșei. Sângele i s-a scurs în car și a murit la asfințitul soarelui. Când au spălat carul de sânge la iazul Samariei, ,,câinii au lins sângele lui Ahab”, potrivit profeției (20:19, 21). Ahab a făcut mult rău poporului lui Dumnezeu, zidind un templu pentru Baal și promovând idolatria (16:32-33).

 

Este timpul potrivit pentru rugăciune. Vom mulțumi Domnului pentru exemplul de integritate al prorocului Mica, pentru inima lui sfântă și pentru slujirea lui bună. Apoi ne vom ruga lui Dumnezeu să ne ferească de păcatele regelui Ahab – un bărbat care i-a permis soției să introducă idolatria în țară; un bărbat confuz și înconjurat de proroci mincinoși; un bărbat imatur și răsfățat ca un copil; un bărbat lipsit de integritate și de consecvență.

 

Sunday, November 12, 2023: 1 Kings 22:1-53 – The Battle of Ramoth-Gilead

 

Three years of peace between Israel and Syria had passed. In the third year (853 B.C.), Jehoshaphat, the king of Judah, visited Ahab, the king of Israel. Ahab was speaking to his servants about reclaiming Ramoth-Gilead, which the Syrians had conquered some time before. Moreover, wanting a stronger army, Ahab invited Jehoshaphat to ally with him and fight together against the Syrians to retake the city of Ramoth.

 

Jehoshaphat was a devout king and, although he agreed to fight alongside Ahab, he wanted to inquire of the Lord through a prophet. Ahab had 400 prophets, and all prophesied that God would give them victory against the Syrians. Jehoshaphat asked Ahab if there was another prophet, and Ahab summoned Micaiah, although he did not esteem him. Micaiah's message exposed the idolatry that Jezebel had implemented in the land due to Ahab's lack of discernment and responsibility as her husband.

 

Zedekiah, one of the 450 prophets, struck Micaiah on the cheek and mocked him scornfully. As was his prophecy, so was his behavior. When a prophet fights to validate and impose his prophecy, it's likely that the prophecy is not from God.

 

Micaiah behaved as a servant of God, without defending his prophecy or attacking the false prophet. Micaiah continued to prophesy, saying that Ahab would be killed and the false prophets, led by Zedekiah, would not know where to hide.

 

Ahab ordered that Micaiah be thrown into prison and treated very harshly. A king who is advised by 450 false prophets cannot think or act otherwise. Ahab and Jehoshaphat defied the warning of the prophet Micaiah and went to war against the Philistines. Although Ahab defied Micaiah's prophecy, he still dressed in soldier's clothes, a sign that he feared for his life. But he was not as careful with Jehoshaphat, whom he suggested remain dressed in royal robes.

 

Ben-Hadad, angry that Ahab had betrayed him, despite the alliance made three years prior, now declared war on him and commanded his soldiers to focus on killing the king of Israel. The Syrian soldiers could not identify Ahab to kill him, but “someone drew his bow at random” (v. 34) and struck him between the joints of his armor. His blood flowed into the chariot, and he died at sunset. When they washed the chariot in the pool of Samaria, “dogs licked up Ahab's blood,” fulfilling the prophecy (20:19, 21). Ahab had done much evil to the people of God, building a temple for Baal and promoting idolatry (16:32-33).

 

It is the appropriate time for prayer. We will thank the Lord for the example of integrity of the prophet Micaiah, for his holy heart, and for his good service. Then we will pray to God to keep us from the sins of King Ahab – a man who allowed his wife to introduce idolatry into the country; a confused man surrounded by false prophets; an immature man spoiled like a child; a man lacking integrity and consistency.