Treci la conținut Treci la subsol

12 decembrie

12 decembrie, 2023

Marți, 12 decembrie 2023, 1 Cronici 5:1-26 – Genealogiile lui Ruben, Gad și jumătate din Manase

 

Seminția lui Ruben a fost înlocuită cu seminția lui Iuda, pentru că a pierdut bunăvoința lui Dumnezeu. Ruben a comis adulter cu Bilha, țiitoarea/concubina tatălui său, Iacov (Geneza 35:22) și astfel și-a pierdut privilegiile (v. 1). Țiitoarele aveau rolul să sporească numărul copiilor din familie. În mentalitatea vremii de atunci, dacă unul dintre fii avea relații intime cu țiitoarea tatălui lui, fapta era percepută ca fiind mai gravă decât un incest; era o adevărată uzurpare a autorității patriarhului familiei.

 

Genealogia lui Ruben conține patru fii (Numeri 26 :5-11). Rubeniții s-au așezat în Transiordania, de-a lungul jumătății de nord a Marii Moarte. Fiii lui Gad s-au așezat în țara Basanului, cunoscută astăzi ca înălțimea Golan. Jumătății seminției lui Manase i s-a repartizat un teritoriu cuprins între Iordan și muntele Hermon. Conducătorii lor au dus poporul în idolatrie și Dumnezeu a îngăduit să fie deportați împreună cu Rubeniții și Gadiții. În jurul anului 733 î. Cr., regele asirian, Țiglat-Pileser al III-lea, a deportat 13.520 de oameni.

 

Rugăciunea de mulțumire din această dimineață o vom îndrepta către Dumnezeu datorită bunătății Sale față de semințiile Ruben, Gad și Manase. Și noi, asemenea lor, am păcătuit, însă Dumnezeu, în urma pocăinței și părăsirii păcatului, ne-a acordat iertare și restaurare. Ne vom ruga Domnului să fim loiali și să nu-L punem niciodată pe Dumnezeu în concurență cu nimeni și cu nimic.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Tuesday, December 12, 2023: 1 Chronicles 5:1-26 – The Genealogies of Reuben, Gad, and the Half-Tribe of Manasseh

 

The tribe of Reuben was replaced by the tribe of Judah because it lost God's favor. Reuben committed adultery with Bilhah, his father Jacob's concubine (Genesis 35:22), and thus lost his privileges (v. 1). Concubines played a role in increasing the number of children in a family. In the mindset of that time, if a son had intimate relations with his father's concubine, the act was perceived as more serious than incest; it was a true usurpation of the patriarch's authority.

 

The genealogy of Reuben contains four sons (Numbers 26:5-11). The Reubenites settled in Transjordan, along the northern half of the Dead Sea. The sons of Gad settled in the land of Bashan, known today as the Golan Heights. Half of the tribe of Manasseh was allocated a territory between the Jordan and Mount Hermon. Their leaders led the people into idolatry, and God allowed them to be deported along with the Reubenites and Gadites. Around the year 733 BC, the Assyrian king, Tiglath-Pileser III, deported 13,520 people.

 

This morning's prayer of thanksgiving will be directed to God for His goodness towards the tribes of Reuben, Gad, and Manasseh. Like them, we have sinned, but God, after we have repented and abandoned our sin, has granted us forgiveness and restoration. We will pray to the Lord to be loyal and never to put God in competition with anyone or anything.