Treci la conținut Treci la subsol

11 decembrie

11 decembrie, 2023

Luni, 11 decembrie 2023, 1 Cronici 4:1-43 – Genealogiile lui Iuda și Simeon

 

Deși cea mai mare parte a materialului din cartea Cronicilor prezintă istoria perioadei preexilice, cartea este scrisă pentru generațiile care s-au întors din exil, în secolele VI și VII. Cunoașterea acestor genealogii validează identitatea lor de popor ales al lui Dumnezeu. Oamenii din lumea antică își găseau identitatea în solidaritate cu grupul, nu în individualism. Prezentarea acestor genealogii din punct de vedere istoric are aceeași însemnătate cu prezentarea listei din cartea Evrei 11, din punct de vedere spiritual.

 

Capitolul trei a prezentat linia genealogică a lui David. Capitolul patru prezintă urmașii lui Iuda (v. 1-23) și Simeon (v. 24-43). Scopul major al menționării genealogiei lui Iuda a fost să prezinte informații geografice, să arate importanța seminției davidice între celelalte seminții și să demonstreze că Iuda locuia pe teritoriul repartizat lui din vremuri străvechi (v. 22).

 

Simeon este trecut după Iuda pentru că nu a primit teritoriu și a fost asimilat de Iuda (Iosua 19:1-9). Simeoniții nu au crescut numeric (v. 27) și s-au localizat în partea centrală și de sud a lui Iuda. Acolo au devenit prosperi datorită pășunilor mănoase pe care le-au cucerit de la hamiții care au locuit în trecut acolo (v. 39-40).

 

Îi mulțumim lui Dumnezeu în rugăciunea din această dimineață pentru că a purtat de grijă fiecărei seminții în mod specific. Tot așa, Dumnezeu ne poartă de grijă și nouă în prezent. Deși suntem diferiți din multe puncte de vedere, fiecărei ,,seminții” Dumnezeu i-a purtat de grijă.

 

După cum în trecut fiecare seminție avea o anumită reputație și un anumit statut, și în prezent noi suntem percepuți în comunitate prin prisma reputației și a statului pe care le-am dobândit. Deși Eli era preot, despre fiii lui se spunea printre oameni că ,,Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul” (1 Samuel 2 :12). De asemenea, unul dintre slujitorii lui Nabal a spus următoarele cuvinte despre oamenii din echipa regelui David: ,,oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi; nu ne-au ocărât și nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp” (1 Samuel 25:15). Reputația nu moare odată cu noi, ci ea rămâne martora unei vieți cu sau împotriva lui Dumnezeu.

 

Îi mulțumim lui Dumnezeu că a dat biruință și binecuvântare lui Iuda și tuturor celor ce sunt ascultători și credincioși. De asemenea, ne vom ruga, asemenea simioniților, să ne scoată Dumnezeu la loc larg, să ne dea pășune și rodul să fie bogat. 

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Monday, December 11, 2023, 1 Chronicles 4:1-43 – The Genealogies of Judah and Simeon

 

Although most of the material in the book of Chronicles presents the history of the pre-exilic period, the book is written for the generations that returned from exile in the 6th and 7th centuries. Knowledge of these genealogies validates their identity as God's chosen people. People in the ancient world found their identity in solidarity with the group, not in individualism. The presentation of these genealogies from a historical point of view has the same significance as the presentation of the list in Hebrews 11, from a spiritual point of view.

 

Chapter three presented the genealogical line of David. Chapter four presents the descendants of Judah (v. 1-23) and Simeon (v. 24-43). The main purpose of mentioning the genealogy of Judah was to provide geographical information, to show the importance of the Davidic tribe among the other tribes, and to demonstrate that Judah inhabited the territory assigned to it from ancient times (v. 22).

 

Simeon is mentioned after Judah because he did not receive a territory and was assimilated by Judah (Joshua 19:1-9). The Simeonites did not increase numerically (v. 27) and were located in the central and southern part of Judah. There they became prosperous due to the fertile pastures they conquered from the Hamites who had previously lived there (v. 39-40).

 

We thank God in our prayer this morning for taking care of each tribe specifically. God takes care of us today in the same way. Although we are different in many ways, God has taken care of every “tribe.” As in the past, each tribe had a certain reputation and status, so today we are perceived in the community through the prism of the reputation and status we have acquired. Although Eli was a priest, among the people it was said about his sons that, “The sons of Eli were wicked men; they knew not the Lord” (1 Samuel 2:12). Also, one of Nabal's servants said the following words about the men in King David's team: “these men were very good to us; they did not insult us, and nothing was taken from us all the time we were with them in the field” (1 Samuel 25:15). Reputation does not die with us, but it remains a witness to a life with or against God.

 

We thank God for giving victory and blessing to Judah and all those who are obedient and faithful. Likewise, we will pray, like the Simeonites, for God to bring us into a spacious place, to give us pasture, and for the fruit to be abundant.