Treci la conținut Treci la subsol

11 mai

11 mai, 2023

Joi, 11 mai 2023, Numeri 12:1-16 – Răzvrătirea Mariei și a lui Aaron

 

Poporul înspăimântat în urma experienței dramatice prin care a trecut și-a așezat tabăra la Haterot (Ain Khandra de astăzi). Nemulțumirea și gelozia i-a cuprins chiar și pe unii dintre conducători. Maria și Aaron, sora și fratele mai mari ai lui Moise, au început să pună la îndoială autoritatea lui Moise, sub pretinsul motiv că luase de soție o femeie etiopiană.

 

Adevărul este că Moise a atras atenția asupra lui prin faptul că Dumnezeu îi vorbea de fiecare dată când se adresa lui Aaron sau poporului. Atunci când atragi atenția, în mod inevitabil atragi și gelozia și invidia celor din jur. Invidia o curta de mult timp pe Maria. Moise devenise prea popular, avea prea multă autoritate, iar ea nu a mai putut să-și stăpânească gelozia.

 

Atunci când cineva este măcinat de invidie, așa de ușor poate găsi un aparent motiv pentru a se răzbuna pe cel care este în față. Maria, care a avut inițiativa în această acțiune murdară, se pare că a avut mai multe motive. Ea s-a simțit amenințată de noua soție a lui Moise în statutul pe care ea îl avea de femeie principală în conducerea țării.

 

Motivul din spatele aparențelor devine evident atunci când Maria și Aaron întreabă: ,,Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi?” (Numeri 12:2) Este înspăimântătoare afirmația care urmează: ,,Și Domnul a auzit-o.” Scriitorul se exprimă ca și cum există și posibilitatea ca Domnul să n-o audă. El, de fapt, a vrut să pună în evidență faptul că Domnul aude toate vorbele pe care le rostesc oamenii. Domnul a auzit-o și a luat atitudine. Dumnezeu a intervenit și a luat apărarea slujitorului Său.

 

Dumnezeu îi cheamă la Cort și le explică diferența dintre ei și Moise, deși Maria și Aaron nu mai vedeau această diferență. Domnul le spune că El Se descoperă unui profet printr-o vedenie/vis, însă cu Moise vorbește ,,gură către gură”. Statutul lui Moise a fost validat de Dumnezeu atunci când Maria a fost lovită de lepră. Aaron s-a căit imediat, nemaicontestând niciodată autoritatea fratelui său, iar Maria a fost vindecată prin rugăciunea de mijlocire a lui Moise.

 

În rugăciunea din această dimineață vom mulțumi Domnului pentru toate lecțiile vieții pe care ni le adminstrează. Apoi vom cere Domnului puterea să avem motivații și inimi curate.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Thursday, May 11, 2023: Numbers 12:1-16 – Miriam and Aaron’s Rebellion

 

After a dramatic experience, the frightened people settled their camp at Hazeroth (today's Ain Khadra). Dissatisfaction and jealousy spread even among some of the leaders. Miriam and Aaron, the older sister and brother of Moses, began to question Moses' authority, with the alleged motive that he had taken an Ethiopian woman as his wife.

 

The truth is that Moses drew attention to himself through the fact that God spoke to him every time he addressed Aaron or the people. When you draw attention to yourself, inevitably you also attract the jealousy and envy of those around you. Miriam had been courted by envy for a long time. Moses had become too popular, had too much authority, and she could no longer control her jealousy.

 

When someone is consumed by envy, they can so easily find an apparent reason to seek revenge on the one who is in front of them. Miriam, who took the initiative in this sinful action, seems to have had several motives. She felt threatened by Moses' new wife as she now had the status as the main woman in the country's leadership.

 

The motive behind the scene becomes evident when Miriam and Aaron ask, “Does the Lord speak only through Moses? Does he not also speak through us?” (Numbers 12:2) The statement that follows is frightening: “And the Lord heard it.” The writer expresses it as if there is also a possibility that the Lord might not hear it. In fact, he wanted to highlight the fact that the Lord hears all the words that people speak. The Lord heard it and took action. God intervened and defended His servant.

 

God calls them to the Tabernacle and explains the difference between them and Moses, even though Miriam and Aaron no longer saw this difference. The Lord tells them that He reveals Himself to a prophet through a vision, but He speaks “face to face” with Moses. Moses' status was validated by God when Miriam was struck with leprosy. Aaron immediately repented, never contesting his brother's authority again, and Miriam was healed through Moses' intercessory prayer.

 

In our prayer this morning, we will thank the Lord for all the lessons He teaches us in life. Then we will ask the Lord for the strength to have pure motivations and pure hearts.