Treci la conținut Treci la subsol

11 iulie

11 iulie, 2024

Joi, 11 iulie 2024, Psalm 75:1-10

Psalmul precedent, 74, este psalmul “de ce, Doamne?”

Psalmul pe care-l studiem astăzi, 75, este psalmul judecății. Dumnezeu a intrat la judecată cu dușmanii poporului Său și i-a pedepsit pentru stăpânirea, mândria și aroganța lor. Psalmul de față, cel mai probabil, se referă la asedierea Ierusalimului de către neînvinsa armată asiriană și biruința lui Dumnezeu asupra acestei armate.

În cartea 2 Regi 19, este prezentată asedierea Ierusalimului de către regele asirian Sanherib și temuta sa armată. Sanherib își supusese întreg Orientul Mijlociu, lăsând în urmă ruine, groază și supraviețuitori înspăimântați. Purtătorul său de cuvânt i-a trimis o scrisoare regelui evreu Ezechia, prin care îi cerea predare și supunere totală.

Regele Ezechia a citit scrisoarea disprețuitoare a asirienilor înaintea lui Dumnezeu (2 Regi 19:14). Ezechia a implorat mila Domnului și L-a rugat să scape Ierusalimul din mâna asirienilor (vers. 15-19). Drept răspuns, profetul Isaia a venit și i-a spus regelui că Domnul i-a ascultat rugăciunea (vers. 20). În noaptea aceea, în mod supranatural, îngerul Domnului a ucis o sută optzeci și cinci de mii de soldați asirieni. Când a răsărit soarele a doua zi, câmpul era plin de trupurile moarte ale vitejilor soldați asirieni. Sanherib, îngrozit, și-a ridicat tabăra și s-a întors înspăimântat în cetatea sa la Ninive.

Psalmul de astăzi proclamă judecata lui Dumnezeu asupra nemiloasei armate asiriene și bucuria poporului sfânt, care a fost scăpat prin minune de la moarte. Israelienii au jubilat înaintea Domnului, lăudându-L pentru că a învins neînvinsa armată asiriană: “Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!” (vers. 1). Dumnezeu i-a judecat și i-a omorât pe aroganții militari asirieni, care au trecut prin ascuțișul sabiei națiuni întregi.

Atunci când va veni vremea hotărâtă”, zice Domnul, „voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci Eu îi întăresc stâlpii.” Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliți!” și celor răi: „Nu ridicați capul sus!” … În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și-l beau până în fund!” (vers. 1-4, 8).

Acest psalm al biruinței ne amintește faptul că Dumnezeu își apără poporul și îi judecă pe cei răi, mândri și asupritori.

În rugăciunea de astăzi, să-L sărbătorim pe Dumnezeu, să sărbătorim biruința Lui. Să nu ne temem de dușmani, ci de propria necredință. Cel mai mare dușman este doar propria noastră necredință și neascultare. Să ascultăm și să ne încredem din toată inima în Dumnezeu și El ne va purta de grijă!

Pastor Luigi Mițoi

 

Thursday, July 11, 2024 –  Psalm 75:1-10

The previous Psalm, 74, is the “why, Lord?” Psalm.

The Psalm we are studying today, 75, is the Psalm of judgment. God has entered judgment with the enemies of His people and has punished them for their oppression, pride, and arrogance. This Psalm most likely refers to the siege of Jerusalem by the undefeated Assyrian army and God's victory over this army.

In the book of 2 Kings 19, the siege of Jerusalem by the Assyrian king Sennacherib and his dreaded army is presented. Sennacherib had subdued the entire Middle East, leaving behind ruins, terror, and frightened survivors. His spokesman sent a letter to the Jewish king, Hezekiah, demanding total surrender and submission.

King Hezekiah read the scornful letter of the Assyrians before God (2 Kings 19:14). Hezekiah implored the Lord's mercy and prayed for Jerusalem to be saved from the hand of the Assyrians (verses 15-19). In response, the prophet Isaiah came and told the king that the Lord had heard his prayer (verse 20). That night, supernaturally, the angel of the Lord killed one hundred eighty-five thousand Assyrian soldiers. When the sun rose the next day, the field was filled with the dead bodies of the valiant Assyrian soldiers. Terrified, Sennacherib picked up his camp and returned frightened to his city of Nineveh.

Today's Psalm proclaims God's judgment on the merciless Assyrian army and the joy of the holy people who were miraculously saved from death. The Israelites rejoiced before the Lord, praising Him for defeating the undefeated Assyrian army: “We give thanks to you, O God; we give thanks, for your name is near. We recount your wondrous deeds.” (verse 1). God judged and killed the arrogant Assyrian military, who had slaughtered entire nations with the sword.

At the set time that I appoint, I will judge with equity. When the earth totters, and all its inhabitants, it is I who keep steady its pillars. I say to the boastful, ‘Do not boast,’ and to the wicked, ‘Do not lift up your horn;’ … For in the hand of the Lord there is a cup with foaming wine, well mixed, and he pours out from it, and all the wicked of the earth shall drain it down to the dregs.” (verses 1-4, 8).

This Psalm of victory reminds us that God defends His people and judges the wicked, the proud, and the oppressors.

In today's prayer, let's celebrate God, let's celebrate His victory. Let's not fear the enemies but our own unbelief. The greatest enemy is only our own unbelief and disobedience. Let's obey and trust in God with all our hearts, and He will take care of us!