Treci la conținut Treci la subsol

11 aprilie

11 aprilie, 2023

Marți, 11 aprilie 2023, Leviticul 9:1-24 – Începerea sistemului public de jertfe

 

Când Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să construiască Cortul Întâlnirii, a precizat și care era scopul acestui Cort: „Să-Mi faci un locaș sfânt, și Eu voi locui în mijlocul lor” (Exodul 25:8).

Cortul Întâlnirii, Templul de la Ierusalim, Sinagoga, Biserica – toate aceste clădiri sunt case în care Dumnezeu, de-a lungul istoriei, S-a întâlnit cu oamenii.

 

După sfințirea Cortului Întâlnirii, preoții au fost consacrați în slujbele lor sfinte. Aceste servicii de consacrare au ținut șapte zile, fiecare zi fiind marcată de ceremonii speciale. În cea de-a opta zi, preoții și-au început slujba. Asistat de fiii săi, Aaron a adus jertfele cerute de Dumnezeu, apoi și-a înălțat mâinile și a binecuvântat poporul. Ceremonia a fost întreruptă de arătarea slavei lui Dumnezeu (v. 4-6, 23-24). O ceremonie similară se va petrece când va fi consacrat Templul lui Solomon (1 Împărați 8:62-64).

 

Prin arătarea slavei lui Dumnezeu, scopul apropierii de Dumnezeu prin jertfe a fost împlinit (v. 3-6). Manifestarea prezenței lui Dumnezeu prin focul supranatural care a mistuit jertfa de pe altar arăta că Dumnezeu a primit jertfa.

 

În această dimineață ne vom exprima recunoștința, mulțumind lui Dumnezeu pentru că a primit jertfele din vechime și, de asemenea, a primit jertfa Mântuitorului la cruce. Apoi vom continua să ne rugăm pentru toți oamenii ca să înțeleagă Evanghelia, să creadă în Mielul lui Dumnezeu care ,,ridică păcatul lumii” și să fie salvați din păcat.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Tuesday, April 11, 2023, Leviticus 9:1-24 – Beginning of the Public Sacrifice System

 

When God commanded Moses to build the Tabernacle, He also specified its purpose: “Make me a sanctuary, that I may dwell among them” (Exodus 25:8).

The Tabernacle, the Temple in Jerusalem, the Synagogue, the Church – all these buildings are places where God has met with people throughout history.

 

After the consecration of the Tabernacle, the priests were consecrated to their holy duties. These consecration services lasted seven days, each day marked by special ceremonies. On the eighth day, the priests began their service. Assisted by his sons, Aaron brought the sacrifices required by God, then lifted his hands and blessed the people. The ceremony was interrupted by the manifestation of God's glory (vv. 4-6, 23-24). A similar ceremony would take place at the consecration of Solomon's Temple (1 Kings 8:62-64).

 

Through the manifestation of God's glory, the purpose of approaching God through sacrifice was fulfilled (vv. 3-6). The manifestation of God's presence through the supernatural fire that consumed the sacrifice on the altar showed that God had accepted the sacrifice.

 

This morning, we will express our gratitude, thanking God for accepting the sacrifices of old and for accepting the sacrifice of the Savior on the cross. Then we will continue to pray for all people to understand the Gospel, to believe in the Lamb of God who “takes away the sin of the world,” and to be saved from sin.