Treci la conținut Treci la subsol

10 aprilie

10 aprilie, 2023

Luni, 10 aprilie 2023, Leviticul 8:1-36 – Ordinarea lui Aaron și a fiilor lui

 

Oficiul preoției nu a fost cunoscut în epoca patriarhală, jertfele fiind aduse de către capul familiei (Geneza 22:2, 31, 54). Înainte de Moise, închinătorii aduceau personal jertfă lui Dumnezeu. Așa au procedat Cain şi Abel.

 

Preoția în Vechiul Testament era împărțită după configurarea Cortului Întâlnirii. În curtea Cortului Întâlnirii slujeau Leviții, ajutându-i pe preoți. Leviții nu erau din seminția Aaronică, ci din seminția lui Levi. În Locul Sfânt din Cort slujeau preoții. În Locul Preasfânt slujea doar Marele Preot. O dată pe an, în Ziua Ispășirii, spălat, uns și îmbrăcat în veșminte sfinte care simbolizau oficiul său (Exodul 28), Marele Preot intra în Sfânta Sfintelor pentru a aduce jerfă pentru popor.

 

Prima condiție pe care trebuiau s-o îndeplinească cei chemați să fie preoți era genealogia, adică să se tragă din casa lui Aaron. Pe lângă descendența Aaronică, preoților li se impunea și condiția integrității corporale. Cei care aveau incapacități fizice sau psihice nu puteau fi preoți. O altă condiție era să aibă o ținută morală înaltă. Ei se puteau căsători doar cu o fecioară israelită ireproșabilă sau cu văduva unui preot. Familia preotului trebuia să fie un model de virtute, pedepsindu-se aspru abaterile morale ale membrilor familiei.

 

Îmbrăcămintea Marelui Preot era unică, impunând respect și atrăgând atenția asupra funcției lui înaintea lui Dumnezeu. Rolul preotului era să-i reprezinte pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Alegerea lui Aaron și a fiilor lui în calitate de preoți ai lui Dumnezeu este confirmată de comportamentul lor: ,,Aaron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise” (v. 36).

 

Începem rugăciunea de dimineață mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru Domnul Isus, care este Marele nostru Preot: ,,De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus” (Evrei 3:1). Apoi continuăm rugăciunea cerând ca mijlocirea Domnului să ne conducă la sfințire și la slujire.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, April 10th, 2023, Leviticus 8:1-36 – The Ordination of Aaron and His Sons

 

The positions of the priesthood were not known in the patriarchal era, and sacrifices were brought by the head of the family (Genesis 22:2, 31, 54). Before Moses, worshippers would personally offer sacrifices to God, as Cain and Abel did.

 

In the Old Testament, the priesthood was divided according to the configuration of the Tabernacle. The Levites served in the courtyard of the Tabernacle, , assisting the priests. The Levites were not from the tribe of Aaron but from the tribe of Levi. The priests served in the Holy Place of the Tabernacle, and only the High Priest served in the Most Holy Place. Once a year, on the Day of Atonement, the High Priest entered the Holy of Holies to offer sacrifice for the people. He was washed, anointed, and dressed in holy garments symbolizing his position (Exodus 28).

 

The first condition that those called to be priests had to fulfill was their genealogy, meaning that they had to come from the house of Aaron. In addition to being descendants of Aaron, the priests were also required to be physically and mentally sound. Those with physical or mental disabilities could not be priests. Another condition was that they had to have high moral standards. They could only marry a blameless Israelite virgin or the widow of a priest. The priest's family had to be a model of virtue, and any moral deviations by family members were severely punished.

 

The clothing of the High Priest was unique, commanding respect and drawing attention to his function before God. The priest's role was to represent the people before God. The choice of Aaron and his sons as priests of God is confirmed by their behavior: “Aaron and his sons did all the things that the Lord had commanded through Moses” (v. 36).

 

We will begin our morning prayer by thanking God for the Lord Jesus, who is our Great High Priest: “Therefore, holy brothers and sisters, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest” (Hebrews 3:1). We will then continue our prayer, asking for the Lord's intercession to lead us to sanctification and service.