Treci la conținut Treci la subsol

10 octombrie

10 octombrie, 2023

Marți, 10 octombrie 2023, 2 Samuel 13:1-39 – Amnon și Tamar

 

Nu a trecut mult timp și nenorocirea prevestită de prorocul Natan s-a arătat: ,,sabia nu se va mai depărta de casa lui”. Dumnezeu l-a iertat pe David, însă consecințele păcatelor făcute au rămas. Urmează un incest în familia lui David și apoi o crimă. Amnon o necinstește pe Tamar, însă Absalom o răzbună pe Tamar, ucigându-l pe Amnon. David estre devastat. Trei copii ,,loviți de sabie”! Absalom și Tamar erau frați și de tată (David) și de mamă (Maaca).

 

Există aici un detaliu care merită atenția noastră: ,,Apoi Amnon a urât-o mai mult decât o iubise. Și i-a zis: «Scoală-te și du-te» (vers. 15). Când a iubit-o? În timpul necinstirii ei? Iubirea nu este = relație intimă. Acesta este punctul de vedere al Hollywoodului. De ce a urât-o? Doar ea i-a propus să se căsătorească. Lui Amnon nu-i trebuia soție, ci doar intimitate fără responsabilitate.

 

Pierderea virginității în aceste condiții era un păcat insuportabil în Israel (Deuteronom 22:13-21). De asemenea, incestul era interzis de Lege, iar vinovații trebuiau îndepărtați din comunitate. În astfel de situații, Legea îl obliga pe băiat să o ia de nevastă pe fata pe care a necistit-o (Deuteronom 22:39).

 

Pentru a complica și mai mult lucrurile, Amnon a alungat-o pe Tamar. Aceasta și-a sfâșiat rochia, și-a presărat cenușă pe cap și a ieșit din casă țipând. Onoarea ei fusese compromisă. Absalom, fratele ei, a liniștit-o, a luat-o la el acasă și a pregătit răzbunarea.

 

David a aflat despre mișelia săvârșită de Amnon, însă nu a aplicat pedeapsa cerută de Lege pentru el. După doi ani de la această dramă, Absalom a organizat o sărbătoare cu prilejul tunsului oilor și l-a invitat și pe tatăl său, David. Pentru că regele nu a putut veni, l-a invitat pe Amnon, fratele său vitreg. În urma multor insistențe, Amnon a venit. În mijlocul sărbătorii, oamenii lui Absalom l-au ucis pe Amnon. În felul acesta, o crimă a pedepsit un viol.

 

Auzind vestea, David a suferit mult, însă, ca și în împrejurarea necinstirii lui Tamar, nu a luat nici o atitudine. Absalom a fugit la Baal-Hator, ascunzându-se la bunicul său din partea mamei, la Ghesur. Acolo a stat o perioadă de trei ani de zile, ascuns de pedeapsa care-l aștepta.

 

Este timpul rugăciunii și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că ne învață prin Scripturi să fim oameni, să iubim și să ne întemeiem familii pe care să le iubim și să le respectăm. Apoi, continuând rugăciunea, vom cere Domnului înțelepciune pentru a ne construi principii de viață, principii pentru care să trăim și pentru care să murim, principii care să ne facă plăcuți lui Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, October 10, 2023: 2 Samuel 13:1-39 – Amnon and Tamar

 

Not much time passed, and the calamity foretold by the prophet Nathan manifested: “the sword will never depart from your house.” God forgave David, but the consequences of his sins remained. In David's family, there was an act of incest followed by a murder. Amnon dishonors Tamar, but Absalom avenges Tamar by killing Amnon. David is devastated. Three children “struck by the sword”! Absalom and Tamar were siblings, both from father (David) and mother (Maacah).

 

There is a detail here that deserves our attention: “Then Amnon hated her with intense hatred. In fact, he hated her more than he had loved her. Amnon said to her, 'Get up and get out!'” (verse 15). When did he love her? During her dishonor? Love is not equal to an intimate relationship. This is Hollywood's perspective. Why did he hate her? She even proposed marriage to him. Amnon did not want a wife, only intimacy without responsibility. Losing one’s virginity under these circumstances was an unbearable sin in Israel (Deuteronomy 22:13-21). In addition, incest was forbidden by the Law, and the culprits had to be expelled from the community. In such situations, the Law required the boy to marry the girl he had dishonored (Deuteronomy 22:29).

 

To further complicate matters, Amnon drove Tamar away. She tore her robe, sprinkled ash on her head, and left the house crying. Her honor was compromised. Absalom, her brother, calmed her, took her into his home, and plotted revenge.

 

David learned of the wickedness committed by Amnon, but he did not apply the punishment required by the Law for him. Two years after this drama, Absalom organized a feast for sheep shearing and invited his father, David. Since the king couldn't come, he invited Amnon, his half-brother. After much insistence, Amnon came. During the celebration, Absalom's men killed Amnon. Thus, a murder punished a rape.

 

Upon hearing the news, David was deeply distressed, but, as with Tamar's dishonor, he took no action. Absalom fled to Baal-Hazor, hiding with his maternal grandfather in Geshur. He stayed there for three years, hiding from the punishment that awaited him.

 

It is prayer time, and we will thank God for teaching us through the Scriptures to be human, to love, and to build families that we love and respect. Continuing in prayer, we will ask the Lord for wisdom to establish life principles, principles to live and die for, principles that make us pleasing to God.