Treci la conținut Treci la subsol

1 noiembrie

1 noiembrie, 2023

Miercuri, 1 noiembrie 2023: 1 Regi 11:1-43 – Apostazia lui Solomon

 

Alianțele prin căsătorie erau la modă în Orientul Apropiat antic. Spre exemplu, regele Zimri-Rim și-a folosit fiicele pentru a consolida alianțe și pentru a stabili tratate cu regatele vecine. David, înainte de a ajunge rege al lui Israel, a făcut câteva căsătorii care i-au întărit poziția economică și politică. Astfel, căsătoria cu Mical, fiica lui Saul, l-a introdus în familia regală. Căsătoria cu Abigail l-a conectat cu zona Hebronului. Căsătoria cu Ahinoam din Izreel a stabilit legături cu liderii cetăților Meghido și Bet-San. Această rețea de înrudire i-a creat lui David alianțe și legături cu bătrânii cetăților și consiliile locale.

 

Sincretismul a fost un subiect mult abordat de scriitori biblici. Fidelitatea lui Israel față de  Dumnezeu elimina cu desăvârșire opțiunea căsătoriilor mixte (Deuteronom 7:3). Acest capitol confruntă slăbiciunile și păcatele regelui Solomon. Dumnezeu a interzis regelui să aibă mulți cai (Deuteronom 17:16) și multe soții: ,,ca să nu i se abată inima” (Deuteronom 17:17).

 

Exact de aceste lucruri interzise s-a făcut vinovat Solomon. În palatul său era un harem unde locuiau cele 700 de soții și cele 300 de țiitoare. Influența soțiilor străine l-au târât în idolatrie. Solomon nu L-a părăsit pe Domnul, însă s-a închinat și altor ,,dumnezei”, inima lui nemaifiind în totul a Domnului. Acceptarea acestor practici păcătoase l-a târât pe Solomon spre bătrânețe tot mai departe de Dumnezeu (vers. 33).

 

Astarteea era zeița sexualității și a fertilității, iar cultul ei implica ritualuri imorale și închinarea înaintea stelelor. Capul de acuzare al lui Dumnezeu împotriva lui Solomon a fost ,,abaterea inimii de la Domnul” (vers. 4) – nu un păcat punctual ca al tatălui său, David, ci un proces: ,,abaterea inimii de la Domnul”. Datorită lui David, Dumnezeu nu a îngăduit ca împărăția să se rupă în timpul vieții lui Solomon. David, tatăl lui Solomon, a păcătuit deliberat împotriva lui Dumnezeu, dar s-a pocăit și inima lui a rămas total devotată lui Dumnezeu, motiv pentru care păcatul lui nu a fost așa de mare ca al lui Solomon.

 

Infidelitate spirituală a lui Solomon a fost pedepsită de Dumnezeu prin faptul că regele a avut dușmani din interior (Ieroboam) și, de asemenea, din exterior (Hadad din Edom). Deși Solomon a avut parte de o înmormântare cu onoruri, viața lui s-a sfârșit tragic. Binecuvântarea pe care a primit-o în dar de la Dumnezeu a fost folosită împotriva lui Dumnezeu. Omul cel mai înțelept de pe pământ s-a purtat fără înțelepciune în administrarea oportunităților.

 

Ne oprim pentru a ne ruga și vom începe cu rugăciunea de mulțumire. Vom mulțumi Domnului pentru multele daruri și oportunități. Dumnezeu a fost bun și credincios față de noi. Apoi vom proceda la rugăciunea de cereri. Vom cere lui Dumnezeu să ne dea discernământ, autocontrol și frică de Domnul pentru a nu face din binecuvântările primite o cursă pentru sufletul nostru. Regele Solomon nu a gestionat cu înțelepciune relația cu femeile și cu banii. El nu mai poate schimba nimic, este în locul de așteptare. Noi suntem încă în viață, noi mai putem schimba. Noi putem schimba totul prin Cristos care ne întărește.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

                 

Wednesday, November 1, 2023: 1 Kings 11:1-43 – Solomon's Apostasy

 

Marriage alliances were fashionable in the ancient Near East. For example, King Zimri-Rim used his daughters to consolidate alliances and establish treaties with neighboring kingdoms. David, before becoming king of Israel, went into several marriages that strengthened his economic and political position. Thus, his marriage to Michal, Saul's daughter, introduced him to the royal family. His marriage to Abigail connected him to the Hebron area. His marriage with Ahinoam from Jezreel established ties with the leaders of the cities of Megiddo and Beth-San. This network of kinship provided David with alliances and ties to the elders of the cities and local councils.

 

Syncretism is a topic frequently addressed by biblical writers. Israel's faithfulness to God eliminated the option of mixed marriages (Deuteronomy 7:3). This chapter confronts the weaknesses and sins of King Solomon. God forbade the king to have many horses (Deuteronomy 17:16) and many wives, “so that his heart may not turn away” (Deuteronomy 17:17).

 

These forbidden things ended up being exactly what Solomon embraced. In his palace, he had a harem where 700 wives and 300 concubines lived. The influence of foreign wives led him to idolatry. Solomon did not forsake the Lord, but he also worshipped other “gods”, his heart no longer being entirely the Lord's. Accepting these sinful practices dragged Solomon further away from God in his old age (verse 33).

 

Astarte was the goddess of sexuality and fertility, and her cult involved immoral rituals and worshiping the stars. God's charge against Solomon was “turning his heart away from the Lord” (verse 4) – not a specific sin like his father David, but a process: “turning his heart away from the Lord.” Because of David, God did not allow the kingdom to split during Solomon's lifetime. David, Solomon's father, deliberately sinned against God but repented, and his heart remained fully devoted to God, which is why his sin was not as great as Solomon's.

 

Solomon's spiritual infidelity was punished by God by giving him enemies both internally (Jeroboam) and externally (Hadad from Edom). Although Solomon had an honorable burial, his life ended tragically. The blessing he received as a gift from God was used against God. The wisest man on earth acted without wisdom in managing his opportunities.

 

We pause to pray and will begin with a prayer of gratitude. We will thank the Lord for the many gifts and opportunities He has given us. God has been good and faithful to us. Then we will proceed to the prayer of requests. We will ask God to give us discernment, self-control, and fear of the Lord so that we do not turn the blessings we’ve received into a trap for our soul. King Solomon did not manage his relationship with women and money wisely. He can no longer change anything, he is in a waiting place. We are still alive; we can still change. We can change everything through Christ who strengthens us.