Treci la conținut Treci la subsol

8 aprilie

8 aprilie, 2023

Sâmbătă, 8 aprilie 2023, Leviticul 5:14-6:7 – Jertfele pentru vină

 

Legea pentru vină era necesară atunci când cineva comitea o ,,nelegiuire”, un act prin care greșea împotriva cuiva, însușindu-și pe nedrept unele lucruri sau refuzând să îi dea cuiva ce îi datora. Trăsătura distinctivă a acestei jertfe este faptul că trebuia să se facă restituire pentru păcatul săvârșit, înainte de a fi adusă jertfa (5:16). În situația în care păcatul făcut putea fi compensat financiar, pe lângă berbecele adus ca jertfă pentru vină, vinovatul trebuia sa compenseze financiar, plus o amendă de 20% (Leviticul 5:14-16, 6:5).

 

Existau mai multe tipuri de păcat pentru care trebuia să se aducă o astfel de jertfă:

1) nelegiuire împotriva lucrurilor închinate Domnului (5:15) – a nu acorda Domnului ceea ce-I aparține;

2) comiterea din neștiință a unei fapte interzise de Domnul (5:17);

3) încălcarea legii față de un om (6:2) – purtarea cu înșelăciune față de aproapele său.

 

Pentru toate aceste păcate trebuia adus ca jertfă un berbec fără cusur (5:15, 18; 6:6). În cazul unui păcat față de Dumnezeu, mai întâi, cel care aducea jertfa pentru vină trebuia să aducă preotului partea cu care L-a înșelat pe Dumnezeu, cu o amendă de 20% (5:16). Apoi aducea animalul la Marele preot, îl prezenta Domnului, își punea mâinile pe capul animalului și îl înjunghia. Apoi scotea grăsimea, coada, rinichii şi prapurul ficatului. Preotul trebuia să stropească sângele pe altar, de jur împrejur (7:2), apoi ardea grăsimea, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, rinichii și prapurul ficatului pe altar (7:3-4). Partea Domnului era cea care era arsă pe altar (7:5). Preotul care aducea jertfa primea pielea animalului (7:8). Toți preoții trebuiau să mănânce din carnea animalului (7:6). Închinătorul care aducea jertfa nu primea nici o parte din carnea animalului.

 

Jertfele din Levitic și-au găsit împlinirea în Cristos, pe care L-au prefigurat. Ele îl învățau pe credincios că apropierea de Dumnezeu și trăirea în prezența unui Dumnezeu sfânt îl costă. Încălcarea voii lui Dumnezeu se putea rezolva, însă păcătosul trebuia să plătească. Privind la sistemul acesta de jertfe putem înțelege puțin cât de sfânt este Dumnezeu, cât de murdar este păcatul și câtă suferință produce el.

 

Începem rugăciunea de dimineață mulțumindu-I Domnului pentru că a găsit o soluție pentru iertarea păcatelor. Apoi ne rugăm pentru puterea de a trăi în sfințenie.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

 Saturday, April 8, 2023, Leviticus 5:14-6:7 – Guilt Offerings

 

The law for guilt was necessary when someone committed a “trespass,” an act in which they wronged someone by unjustly taking something or refusing to give something that was owed to them. The distinction of this offering was that restitution had to be made for the sin committed before the offering could be brought (5:16). If the sin committed could be compensated financially, in addition to the ram offered as a guilt offering, the guilty party had to make financial compensation plus a 20% fine (Leviticus 5:14-16, 6:5).

 

There were several types of sins for which such an offering had to be made:

1)    a trespass against the things dedicated to the Lord (5:15) – not giving to the Lord what is His due

2)    unknowingly committing an act forbidden by the Lord (5:17)

3)    breaking the law regarding another person (6:2) – deceiving one's neighbor

 

For all these sins, an unblemished ram had to be brought as an offering (5:15, 18; 6:6). In the case of a sin against God, the one who brought the guilt offering had to first bring the portion with which they deceived God to the priest, along with a 20% fine (5:16). Then they brought the animal to the High Priest, presented it to the Lord, laid their hands on the animal's head, and killed it. Then they removed the fat, the tail, the kidneys, and the fatty lobe attached to the liver. The priest had to sprinkle the blood around the altar (7:2), then burn the fat, the tail, the fatty lobe that covers the entrails, the kidneys, and the lobe attached to the liver on the altar (7:3-4). The Lord's portion was the one that was burned on the altar (7:5). The priest who brought the offering received the animal's skin (7:8). All priests had to eat from the animal's flesh (7:6). The worshipper who brought the offering did not receive any part of the animal's flesh.

 

The offerings in Leviticus found their fulfillment in Christ, whom they foreshadowed. They taught the believer that approaching God and living in the presence of a holy God comes at a cost. The violation of God's will could be resolved, but the sinner had to pay. Looking at this system of offerings can help us understand how holy God is, how dirty sin is, and how much suffering it produces.

 

We will begin our morning prayer today by thanking the Lord for finding a solution for the forgiveness of sins. Then we will pray for the strength to live in holiness.