Treci la conținut Treci la subsol

5 mai

5 mai, 2023

Vineri, 5 mai 2023, Numeri 6:1-27 – Legea nazireatului

 

Prin jurământul de nazireat, o persoană se consacra voluntar pentru o slujba înaintea lui Dumnezeu. Termenul „Nazireu” vine de la cuvântul ebraic „nazir”, care înseamnă „consacrat” sau „pus deoparte”, „supus înfrânării”, „despărțit de ceilalți” (v. 2). Nazireul, fiind „sfântul Domnului” (v. 8), trebuia să se păzească de orice necurăție morală și ceremonială. Prescripțiile Legii pe care acesta trebuia să le urmeze corespund celor respectate de Marele Preot și de preoții aaronici.

 

Asumarea acestei consacrări ascetice cerea ca bărbatul să respecte următoarele:

1)      să se abțină de la orice produse viticole (must, oțet, vin, stafide);

2)      să se abțină de la tăierea părului și a bărbii;

3)      să nu se atingă de morți (chiar dacă era un membru al familiei). Dacă ultima regulă menționată era calcată din neatenție, nazireul trebuia să se supună unor ritualuri de curățire foarte minuțioase și trebuia să înceapă totul de la început.

 

La sfârșitul legământului său, nazireul trebuia să aducă jertfele cerute de lege, iar după aceea să-și taie părul și să-l ardă pe altar. După anumite ceremonii îndeplinite de către preot, nazireul era dezlegat de jurământul lui.

 

Având intenția de a face o aplicație practică, ne gândim la bărbați ca Samuel, Samson, Ioan Botezătorul, Pavel în Ierusalim… Consacrarea pentru sfințenie și înfrânare este tema majoră a Noului Testament.

·         „Pentru ei Eu Mă sfințesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi în adevăr.” (Ioan 17:19)

·         „Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” (Luca 14:33)

·         „Cine își va păstra viața o va pierde; și cine își va pierde viața pentru Mine o va câștiga.” (Matei 10:39)

 

În această dimineață vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că ne luminează mintea prin Cuvânt. Expunerea la Cuvânt este metoda prin care Dumnezeu ne luminează mintea. Apoi vom cere Domnului puterea prin Duhul Sfânt să ne înfrânăm de la păcat și să ne sfințim pe deplin. „Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului şi credința adevărului” (2 Tesaloniceni 2:13).

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 Friday, May 5, 2023: Numbers 6:1-27 – The Law of the Nazirite

 

Through the vow of the Nazirite, a person voluntarily dedicated themselves to service before God. The term “Nazirite” comes from the Hebrew word “nazir”, which means “consecrated” or “set apart”, “subject to restraint”, “separated from others” (v. 2). The Nazirite, being “consecrated to the Lord” (v. 8), had to guard against any moral or ceremonial impurity. The prescriptions of the Law that they had to follow corresponded to those followed by the High Priest and the Aaronic priests.

 

Assuming this ascetic consecration required the man to observe the following:

1)    to abstain from any grape products (grape juice, vinegar, wine, raisins)

2)    to refrain from cutting their hair and beard

3)    to not touch dead bodies (even if they were a family member). If the last rule was violated unintentionally, the Nazirite had to submit to very meticulous cleansing rituals and start everything over

 

At the end of their covenant time, the Nazirite had to bring the sacrifices required by the law, and then cut their hair and burn it on the altar. After certain ceremonies performed by the priest, the Nazirite was released from their vow.

 

With the intention of seeing a practical application, we think of men like Samuel, Samson, John the Baptist, and Paul in Jerusalem… The consecration to holiness and restraint is the major theme of the New Testament. · “For their sakes I sanctify Myself, that they themselves also may be sanctified in truth.” (John 17:19) · “So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple.” (Luke 14:33) · “Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it.” (Matthew 10:39)

 

This morning, we will thank God for enlightening our minds through His Word. Exposure to the Word is the method by which God enlightens our minds. Then we will ask the Lord for the power through the Holy Spirit to abstain from sin and to fully sanctify ourselves. “But we ought always to give thanks to God for you, brothers beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved, through sanctification by the Spirit and belief in the truth.” (2 Thessalonians 2:13).

 v