Treci la conținut Treci la subsol

4 aprilie

4 aprilie, 2023

Marți, 4 aprilie, 2023, Levitic 1:1-17 – Arderile de tot

 

Cartea Levitic este menționată de peste 40 de ori în Noul Testament și era prima carte studiată de un copil evreu. Ea se ocupă de închinarea poporului sfânt: preoția, sacrificiile, legile conform cărora oamenii puteau deveni necurați și nu mai puteau participa la închinare, legile care priveau sfințenia, morală și ceremoniile. În general, Cartea Levitic este cartea sfințeniei fiindcă toate ceremoniile și jertfele reglementate de această carte sunt motivate de nevoia de sfințire: (1) Dobândirea sfințeniei și apropierea de Dumnezeu se făcea prin aducerea jertfelor (1-16). (2) Umblarea în sfințenie se făcea prin separare (17-27).

 

Domnul îi vorbește lui Moise din Cortul Întâlnirii despre cele cinci tipuri de jertfe:

(1) Arderea de tot

(2) Jertfa de mâncare

(3) Jertfa de mulțumire

(4) Jertfa pentru ispășire

(5) Jertfa pentru vină

 

Capitolul de față vorbește despre legea arderii de tot. Pentru această jertfa puteau fi aduse animale din turmă (un berbec sau un țap) sau din cireadă (un vițel). Animalul care era adus la ușa cortului întâlnirii trebuia să fie de parte bărbăteasca, fără vreun cusur și înjunghiat înaintea Domnului. Apoi era tăiat în bucăți și pus pe altar. Dacă cineva era sărac putea să aducă o pasăre (o turturică sau un pui de porumbel). Închinătorul aducea animalul, își punea mâinile peste el, îl înjunghia, îl jupuia, îl despica și îl spăla. Jertfa arderii de tot trebuia să fie arsă în totalitate pe altar (v. 9, 13, 17), cu excepția pielii (7:8) sau a gușii păsării (1:16). Tot ce ardea pe altar aparținea lui Dumnezeu. Pielea era dată preoților iar cel care aducea jertfa nu primea nici o parte. Din acest motiv, legea arderii de tot poartă imaginea dăruirii noastre totale pentru Dumnezeu.

 

Începem această zi mulțumind în rugăciune lui Dumnezeu pentru că ne-a răscumpărat prin “sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată” (1 Petru 1:19). Apoi ne vom ruga cerând puterea Duhului pentru o consacrare totală „Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfa vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” (Rom. 12:1).

 

Pastor Luigi Mițoi


 

Tuesday, April 4, 2023: Leviticus 1:1-17 – Burnt Offerings

 

The book of Leviticus is mentioned over 40 times in the New Testament and was the first book studied by a Jewish child. It deals with the worship of the chosen people: the priesthood, sacrifices, laws that made people unclean and unable to participate in worship, laws regarding holiness, morality, and ceremonies. Generally, the Book of Leviticus is a book of holiness, as all the ceremonies and sacrifices regulated by this book are motivated by the need for sanctification: (1) Acquiring holiness and drawing closer to God was done through the offering of sacrifices (1-16). (2) Walking in holiness was done through separation (17-27).

 

The Lord speaks to Moses from the Tent of Meeting about the five types of sacrifices:

(1) Burnt Offering

(2) Grain Offering

(3) Peace Offering

(4) Sin Offering

(5) Guilt Offering

 

The chapter at hand speaks about the law regarding burnt offerings. For this sacrifice, animals from the herd (a ram or a bull) or from the flock (a calf) could be brought. The animal brought to the door of the tent of meeting had to be male, without any defect, and slaughtered before the Lord. Then it was cut into pieces and placed on the altar. If someone was poor, they could bring a bird (a turtledove or a young pigeon). The worshipper would bring the animal, put their hands on it, slaughter it, skin it, cut it up, and wash it. The burnt offering had to be burned completely on the altar (v. 9, 13, 17), except for the skin (7:8) or the crop of the bird (1:16). Everything that burned on the altar belonged to God. The skin was given to the priests, and the one who brought the sacrifice did not receive any part of it. For this reason, the law of burnt offering carries the image of our total dedication to God.

 

We begin today by thanking God in prayer for redeeming us through “the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect” (1 Peter 1:19). Then we will pray for the strength of the Holy Spirit for total consecration, “Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship” (Romans 12:1).