Treci la conținut Treci la subsol

3 ianuarie

3 ianuarie, 2023

Astăzi, marți, 3 ianuarie, citim Geneza 1:1-2:3 – Prioritatea lui Dumnezeu.

Biblia poate fi împărțită în două secțiuni istorice distincte. Evenimentele de dinaintea căderii omului în păcat (Gen. 1:1-3:14) și evenimentele de după (Gen. 3:14 până la sfârșitul Bibliei). În cea de-a doua secțiune sunt prezentate detaliile planului de restaurare a omului din păcat.

Cartea Geneza este fundația pe care sunt clădite toate celelalte 65 de cărți ale Bibliei. În general, ea este împărțită în două mari părți: capitolele 1-11 și 12-50. Ea a fost scrisă de Moise și împreună cu următoarele patru face parte din grupa de cinci cărți numită Pentateuhul lui Moise.

Geneza cap. 1 Îl prezintă pe Creator: Personal, Etern, Atotputernic, Creativ, Ordonat, Bun, Iubitor, Independent de creație, dar implicat în creație. În primele 34 de versete ale acestei secțiuni (Gen. 1:1-2:3) este prezentată crearea Universului și a vieții pe Pământ, numele lui Dumnezeu fiind menționat de 37 de ori.

Primul verset al Bibliei, Geneza 1:1, prezintă cele trei elemente ale universului nostru: ,,La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul”: (1) timpul ,,la început”; (2) cerul ,,cerurile”; (3) pământul ,,și pământul”.

Dumnezeu a creat lumea materială ca o locuință pentru om. Creatorul Se raportează la om diferit de lumea animală prin faptul că îi dă autoritate asupra viețuitoarelor și îi încredințează responsabilități. În felul acesta omul se subordonează lui Dumnezeu și răspunde înaintea Sa de responsabilitățile primite.

Ideea principală: Dumnezeu ne-a creat și ne-a încredințat responsabilități, iar felul în care ne împlinim această misiune va hotărî unde ne vom petrece veșnicia în raport cu Dumnezeu. În rugăciunea de astăzi vom mulțumi pentru prezența Domnului și vom cere putere să împlinim cu responsabilitate ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat.

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, January 3rd:  we are reading Genesis 1:1 – 2:3 –God’s priority

The Bible can be divided into two distinct historical sections. The events that happened before the fall of man into sin (Genesis 1:1 – 3:14) and the events after (Genesis 3:14 until the end of the Bible). In the second section, the details for the restoration of man from sin are presented.

The book of Genesis is the foundation upon which the other 65 books of the Bible are set. In general, it is divided into two major parts: chapters 1-11 and 12-50. It was written by Moses and along with the following 4 books are part of the group of 5 books named the Pentateuch.

Genesis chapter 1 presents the Creator as: Personal, Eternal, Almighty, Creative, Organized, Good, Loving, Independent of creation but involved in creation. In the first 24 verses of this section that we are reading today, the creation of the Universe is presented along with life on Earth, and God’s name is mentioned 37 times.

The first verse of the Bible, Genesis 1:1, presents the three elements of our universe: “In the beginning, God created the heavens and the earth”: (1) time “in the beginning”; (2) heaven“the heavens”; (3) the earth “and the earth”.

God created the material world as a material dwelling place for man. The Creator relates to man differently than to animals by giving him authority over the living things and entrusting him with responsibilities. In this way, man submits to God and answers to Him for the responsibilities he has been given.

Main idea: God created us and entrusted us with responsibilities, and the way we fulfil our duties determines where we will spend eternity in relation with God. In today’s prayer, we will thank God for His presence and we will ask for strength to fulfill the responsibilities God has entrusted us with.