Treci la conținut Treci la subsol

17 aprilie

17 aprilie, 2023

Luni, 17 aprilie 2023, Leviticul, 15:1-33 – Necurăția bărbatului și a femeii

 

Legile privitoare la necurăție aveau două obiective:

1)      Să le arate evreilor care sunt lucrurile care îi pot întina;

2)      Să le arate cum pot reveni la starea de curăție înaintea Domnului.

 

Există câteva surse de necurăție inevitabile: 1) necurăția femeii care dă naștere unui copil; 2) bărbatul care are o scurgere de sămânță (în timpul somnului). Pasajul acesta vorbește despre patru cazuri de necurăție ceremonială care constau în scurgeri de sămânță la bărbați sau în scurgeri de sânge la femei – un caz cronic (v. 2-15) și unul periodic pentru bărbați (v. 16-18); un caz cronic (19-24) și unul periodic pentru femei (v. 25-30). Necurăția cronică în cazul bărbaților se referă (cel mai probabil) la o boală venerică contagioasă (blenoragie). Dat fiind faptul că bărbații necurați cronic nu erau scoși afară din tabără, scopul regulilor cu privire la necurăție era de natură religioasă și teologică, nu igienică.

 

Necurăția periodică în cazul bărbaților se referea la scurgerile nocturne de sămânță (,,vise umede”) și la relațiile intime. Deși relațiile intime îi făceau pe amândoi necurați din punct de vedere ceremonial, nu-i făceau vinovați. Aceasta însemna că se referă la soț și soție; altfel, în urma adulterului, ar fi fost necesară jertfa pentru vină, în timp ce în cazul de față o simplă spălare rezolva problema necurăției ceremoniale (v. 17-18).

 

Necurăția periodică la femei face referire la ciclul lunar (v. 25-27). Necurăția cronică se referea la anumite afecțiuni genitale care generează o scurgere de sânge pentru o perioadă lungă de timp (metroragie). Doctorul Luca vorbește în capitolul 8 despre o femeie care avea o scurgere de sânge de doisprezece ani și care a fost vindecată de Mântuitorul.

 

În contextul legilor ceremoniale din vremea aceea, ne putem imagina cât de indignată a fost mulțimea prezentă când a constat că o femeie necurată și-a permis să vină printre oameni, să se atingă de ei, făcându-i necurați. Ea L-a atins inclusiv pe Mântuitorul: ,,Cine s-a atins de Mine?” a întrebat Domnul. Din acest motiv, la cererea Mântuitorului, femeia a ieșit în față ,,tremurând”. De asemenea, ne putem imagina cât de mult și neplăcut i-a surprins pe oameni reacția Mântuitorului: ,,Îndrăznește, fiică; credința ta te-a mântuit, du-te în pace” (Luca 8:48).

 

Legile ceremoniale cu tot sistemul de jertfe s-au împlinit la cruce prin venirea ,,Mielului lui Dumnezeu” care a fost adus ca jertfă pe cruce pentru păcatele oamenilor. Din acest motiv, în dispensația Bisericii, ciclul lunar și visele umede, fiind involuntare, nu sunt păcat. Ori de câte ori se vorbește despre necurăție în Noul Testament este vorba despre o necurăție morală, nicidecum despre o necurăție ceremonială: ,,Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare şi săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție” (Efeseni 4:19).

 

Stăm în fața Domnului în această dimineață și Îi mulțumim pentru că a pus capăt ceremoniilor și jertfelor din Vechiul Testament care au fost doar o imagine despre ce urma să se întâmple prin venirea Mântuitorului: ,,În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie” (Evrei 10:1).

 

Apoi, vom continua să ne rugăm cerând puterea spirituală de a ne sfinți și înfrâna în fața ispitelor și provocărilor vieții: ,,Curvia sau orice altfel de necurăție, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinți” (Efeseni 5:3).

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, April 17, 2023, Leviticus 15:1-33 – The Uncleanliness of Men and Women

 

The laws concerning uncleanliness had two objectives:

1)    To show the Israelites what could defile them

2)    To show them how to return to a state of cleanliness before the Lord

 

There are a few sources of inevitable uncleanliness: 1) the uncleanliness of a woman who gives birth to a child; 2) a man who has a discharge of semen (during sleep). This passage speaks of four cases of ceremonial uncleanliness consisting of semen discharges in men or blood discharges in women – a chronic case (v. 2-15) and a periodic one for men (v. 16-18); a chronic case (19-24) and a periodic one for women (v. 25-30). The chronic uncleanliness in men refers (most likely) to a contagious venereal disease (gonorrhea). Given that chronically unclean men were not expelled from the camp, the purpose of the laws regarding uncleanliness was religious and theological, not hygienic.

 

Periodic uncleanliness in men referred to nocturnal semen emissions (“wet dreams”) and intimate relationships. Although intimate relationships made both men and women ceremonially unclean, there was no guilt in this. This means that the law referred to husband and wife; otherwise, following adultery, a sacrifice for guilt would have been necessary, while in this case, a simple washing solved the problem of ceremonial uncleanliness (v. 17-18).

 

Periodic uncleanliness in women refers to the menstrual cycle (v. 25-27). Chronic uncleanliness referred to certain genital conditions that generate a long-term blood discharge (metrorrhagia). Dr. Luke speaks in chapter 8 of a woman who had a twelve-year blood discharge and was healed by the Savior.

 

In the context of ceremonial laws at that time, we can imagine how indignant the crowd present was when they realized that an unclean woman had allowed herself to come among people, to touch them, making them unclean. She even touched the Savior: “Who touched me?” asked the Lord. For this reason, at the Savior's request, the woman came forward “trembling.” We can also imagine how much and unpleasantly the Savior's reaction surprised people: “Daughter, be of good comfort; your faith has made you whole, go in peace” (Luke 8:48).

 

The ceremonial laws with their entire sacrificial systems were fulfilled at the cross by the coming of the “Lamb of God,” who was brought as a sacrifice on the cross for the sins of men. For this reason, in the dispensation of the Church, the menstrual cycle and wet dreams, being involuntary, are not sin. Whenever uncleanliness is spoken of in the New Testament, it is moral uncleanliness, not ceremonial uncleanliness: “They have lost all feeling of shame; they give themselves over to vice and do all sorts of shameful things without restraint” (Ephesians 4:19).

 

We stand before the Lord this morning and thank Him for putting an end to the ceremonies and sacrifices of the Old Testament, which were just a shadow of what was to happen through the coming of the Savior: “The law is only a shadow of the good things that are coming—not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship.” (Hebrews 10:1).

 

Then, we will continue to pray, asking for spiritual strength to sanctify ourselves and resist the temptations and challenges of life: ” But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God’s holy people” (Ephesians 5:3).