Treci la conținut Treci la subsol

12 mai

12 mai, 2024

Duminică, 12 mai 2024, Psalm 15:1-5

 

În antiteză cu psalmul precedent, care a pus în evidență nebunia necredinței omului fără Dumnezeu, psalmul 15 creionează caracterul integru al adevăratului închinător. În primul verset sunt articulate două întrebări:

1.     Doamne, cine va locui în cortul Tău?

2.     Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?

 

Cortul lui Dumnezeu pe muntele cel sfânt! Cortul este fragil și tranzitoriu, muntele este durabil și permanent. Răspunsul este amplu, prezentat în următoarele patru versete:

1.     Cel ce umblă în neprihănire (vers. 2a). Neprihănire activă. Unii accentuează neprihănirea, însă sunt pasivi. Alții sunt activi, umblă, însă nu trăiesc în neprihănire. Cât de greu este să le avem pe amândouă!

2.     Cel ce face voia lui Dumnezeu (vers. 2b). ,,Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.” (1 Tesaloniceni 4:3-5) Sfințirea noastră este voia lui Dumnezeu. În opoziție cu sfințirea este adulterul și ,,aprinderea poftei”.

 

Apostolul Petru vorbea despre ,,…stricăciunea care este în lume prin pofte” (2 Petru 1:4b). Pofta produce stricăciune în lume și cea mai evidentă formă de stricăciune este ,,curvia”. Voia lui Dumnezeu este ,,stăpânirea vasului în sfințenie și cinste”.

 

1.     Cel ce spune adevărul din inimă (vers. 2c). În cortul lui Dumnezeu pe muntele sfânt va locui cel ce spune adevărul cu sinceritate.

2.     Acela nu clevetește cu limba lui (vers. 3a). Bârfa este o crimă ascunsă, este distrugerea reputației unui om.

3.     Nu face raău semenului său (vers. 3b). „Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat” (Iacov 4:17). Aceasta înseamnă că putem face rău semenului prin ceea ce facem (comitere) și prin ceea ce nu facem (omitere). Răul făcut sau binele nefăcut. Cât de greu este să fii în cortul lui Dumnezeu pe muntele cel sfânt!

4.     Nu aruncă ocara asupra aproapelui său (vers. 3c). Este diferență între bârfă și ocară? Bineînțeles. Bârfa presupune folosirea unor informații negative, dar adevărate, timp în care calomnia folosește informații negative, dar false. Ambele folosesc informații negative cu scopul denigrării.

5.     Privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit (vers. 4a). Un exemplu din Scripturi care ne va ajuta să lămurim această aparentă contradicție îl găsim în cartea Estera. Haman era vrednic de disprețuit și Mardoheu nu s-a închinat înaintea lui. El nu s-a purtat nepotrivit cu Haman, însă nu s-a închinat niciodată în fața lui, asemenea tuturor oamenilor de la curte.

6.     Cinstește pe cei ce se tem de Domnul (vers. 4b). Oamenii neprihăniți trebuie cinstiți pentru statutul lor, nu neapărat pentru anumite fapte bune.

7.     Nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui (vers. 4c). Oamenii care-și respectă promisiunile preferă să piardă decât să-și retragă cuvântul dat.

8.     El nu-și dă banii cu dobândă (vers. 5a). A-l împrumuta pe un sărac pentru a-și cumpăra mâncare pentru familie este cu totul altceva decât a-l împrumuta pe un om de afaceri care scoate profit cu banii împrumutați.

9.     Nu ia mită împotriva celui nevinovat (vers. 5b). Omul care se închină în cortul lui Dumnezeu pe muntele sfânt apără cauza celor nevinovați și săraci.

 

Aceste 11 caracteristici creionează portretul moral al credinciosului evlavios. Cinci dintre ele ne arata ce face el și următoarele șase ne arată ce nu face.

 

În concluzie, repetăm întrebările din primul verset: „Doamne, cine va locui in cortul Tău ? Cine va locui pe muntele Tau cel sfânt?” În concluzie, repetăm și răspunsul din ultimul verset: „Cel ce se poarta așa, nu se clatină niciodată.”

 

Pastor Luigi Mițoi


Sunday, May 12, 2024 –  Psalm 15:1-5

 

In contrast to the previous psalm, which highlighted the folly of disbelief in a godless man, Psalm 15 sketches the upright character of the true worshiper. The first verse articulates two questions:

1.     Lord, who may dwell in your sacred tent?

2.     Who may live on your holy mountain?

 

God's tent on the holy mountain! The tent is fragile and transient, the mountain is durable and permanent. The answer is extensively presented in the following four verses:

1.     He who walks in integrity (verse 2a). Active righteousness. Some emphasize righteousness but are passive. Others are active, they walk, but do not live in righteousness. How difficult it is to have both!

2.     He who does God's will (verse 2b). “For this is the will of God, your sanctification: that you abstain from sexual immorality; that each of you knows how to control his own body in holiness and honor, not in passionate lust like the pagans, who do not know God.” (1 Thessalonians 4:3-5) Our sanctification is the will of God. In contrast to sanctification is adultery and “passionate lust.”

 

The Apostle Peter spoke of “…the corruption that is in the world because of evil desire” (2 Peter 1:4b). Lust produces corruption in the world, and the most evident form of corruption is “sexual immorality.” God's will is “controlling the body in holiness and honor.”

 

3.     He who speaks the truth from his heart (verse 2c). In God's tent on the holy mountain, he who sincerely speaks the truth will dwell.

4.     He does not slander with his tongue (verse 3a). Gossip is a hidden crime, it is the destruction of a man's reputation.

5.     Does not do evil to his neighbor (verse 3b). “Anyone, then, who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins” (James 4:17). This means that we can do harm to our neighbor by what we do (commitment) and by what we do not do (omission). The evil done or the good not done. How difficult it is to be in God's tent on the holy mountain!

6.     He does not cast blame upon his neighbor (verse 3c). Is there a difference between gossip and blame? Of course. Gossip involves using negative, but true, information, while slander uses negative, but false, information. Both use negative information with the purpose of denigration.

7.     He despises the vile person (verse 4a). An example from the Scriptures that will help us clarify this apparent contradiction is found in the book of Esther. Haman was despicable, and Mordecai did not bow before him. He did not behave improperly with Haman, however, he never bowed before him, unlike all the people at court.

8.     Honors those who fear the Lord (verse 4b). Righteous people must be honored for their status, not necessarily for specific good deeds.

9.     Does not take back his word even if it results in his loss (verse 4c). People who keep their promises prefer to lose rather than retract their given word.

10.  He does not lend money at interest (verse 5a). Lending to a poor person to buy food for his family is entirely different than lending to a businessman who makes a profit with the borrowed money.

11.  Does not take bribes against the innocent (verse 5b). The man who worships in God's tent on the holy mountain defends the cause of the innocent and the poor.

 

These 11 characteristics sketch the moral portrait of the devout believer. Five of them show us what he does, and the following six show us what he does not do.

 

In conclusion, we repeat the questions from the first verse: “Lord, who may dwell in your sacred tent? Who may live on your holy mountain?” In conclusion, we also repeat the answer from the last verse: “Whoever does these things will never be shaken.”